Zlecenia bieżące online

_images/zlecenia_online.png

Tabela zleceń online zawiera listę zleceń zarejestrowanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, których data ważności jest niemniejsza od daty bieżącej.

Zlecenia są prezentowane w tabeli w trybie online, dzięki czemu nie jest wymagane odświeżanie zawartości tabeli - samoczynnie będą pojawiać się w tabeli nowo zarejestrowane zlecenia oraz zlecenia będą samoczynnie zmieniać statusy.

Kolumny tabeli zleceń online

ID zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego w systemie;

ID dyspozycji - identyfikator dyspozycji zlecenia w systemie (wysłanego żądania rejestracji zlecenia maklerskiego);

Stan - stan zlecenia zgodny z dziedziną:

WPR - Wprowadzone

ZKS - Zaksięgowane

WYS - Wysłane

RNK - Na rynku

ZRC - Zrealizowane częściowo

WTA - W trakcie anulowania

WTM - W trakcie modyfikacji

ZRE - Zrealizowane

ZMK - Zamknięte

ANL - Anulowane

ODR - Odrzucone

Uwaga

Zlecenie może zostać oznaczone dodatkowym symbolem, niezależnie od jego stanu:

- - ilość na zleceniu została zredukowana (nie jest zgodna z ilością z dyspozycji)

! - zlecenie zostało błednie obsłużone przez system giełdowy, natomiast opis błędu jest dostępny w oknie szczegółów zlecenia

Kanał dostępu - pole określające kanał dostępu, z którego Klient złożył zlecenie. Może to być jedna z wartości: Internet, Mobile, POK, Telefon;

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego złożono zlecenie (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Oferta - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie na giełdzie. Ilość ta może być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji);

Ilość zreal. - ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie;

Limit - limit ceny podany na zleceniu;

Limit PEG - Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor;

Limit aktywacji - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń;

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń;

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku;

Data sesji - data wskazująca na dzień sesyjny;

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może byc prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

Czas rejestracji - dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie

Wartość transakcji - wartość transakcji zawartych do zlecenia

Prowizja - wartość prowizji od transakcji zawartych do zlecenia

Zlecenia brokerskie wyróżniane będą kolorami w postaci podświetlenia całego wiersza tabeli dla danego zlecenia. Kolorowanie będzie dokonywane w sposób następujący:

  • całkowicie zrealizowane - kolor zielony,
  • częściowo zrealizowane - kolor żółty,
  • anulowane - kolor niebieski,
  • odrzucone, wyeliminowane przez GPW - kolor czerwony,
  • niezrealizowane - kolor biały.

Klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnym zleceniu zaprezentowane jest menu podręczne tabeli zleceń