Obsługa obligacji SUPER IKE

Dyspozycje SUPER IKE

_images/super_IKE_dysp.png
Widok przedstawia dane dyspozycji dotyczących obligacji SUPER IKE w postaci dwóch zakładek:
  • Bieżące - zawierająca listę dyspozycji bieżących, tzn. takich które są aktywne na dzień bieżący oraz takich których obsługa została zakończona (odrzucone, zrealizowane, anulowane) w dniu bieżącym
  • Historia - zawierająca listę dyspozycji historycznych, tzn. takich których obsługa została zakończona przed dniem bieżącym

Lista dyspozycji zawiera następujące kolumny

Typ dyspozycji - typ zarejestrowanej dyspozycji zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po najechaniu kursorem na typ). Typ dyspozycji może przyjąć jedną z następujących wartości:

NAB - Nabycie

ZAM - Zamiana

WYK - Przedterminowy wykup

Stan - stan dyspozycji zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po najechaniu kursorem na stan). Stan dyspozycji może przyjąć jedną z następujących wartości:

ZAR - Zarejestrowana

OBS - Obsługiwana

ANL - Anulowana

ODR - Odrzucona

POT - Potwierdzona

ZRE - Zrealizowana

Nazwa obligacji - nazwa obligacji

Ilość - ilość obligacji na dyspozycji

Cena - cena obligacji na dyspozycji

Wartość - wartość obligacji

Data złożenia - data zarejestrowania dyspozycji

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola (w zależności od typu dyspozycji):

Ilość nabycia - ilość nabywanej obligacji dla dyspozycji nabycia lub zamiany

Cena nabycia - cena nabywanej obligacji dla dyspozycji nabycia lub zamiany

Wartość nabycia - wartość nabywanej obligacji dla dyspozycji nabycia lub zamiany

Ilość wykupu - ilość wykupowanej obligacji dla dyspozycji wykupu lub zamiany

Cena wykupu - cena wykupowanej obligacji dla dyspozycji wykupu lub zamiany

Wartość wykupu - wartość wykupowanej obligacji dla dyspozycji wykupu lub zamiany

Nazwa skrócona - skrócona nazwa obligacji

Dla listy dyspozycji historycznych dodatkowo znajduje się filtr umożliwiający wskazanie zakresu wybieranych danych. W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista dyspozycji. Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 - 28.03.2012). Po dokonaniu wyboru zakresu dyspozycji należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę dyspozycji w wybranym zakresie.

W dolnej części widoku znajdują się przyciski:

Nabycie umożliwiający wyświetlenie formularza do rejestracji dyspozycji nabycia obligacji SUPER IKE,

Zamiana umożliwiający wyświetlenie formularza do rejestracji dyspozycji zamiany obligacji oraz

Przedterminowy wykup umożliwiający wyświetlenie formularza do rejestracji dyspozycji wykupu.

Nabycie obligacji

_images/super_IKE_nab.png

Pola formularza

Nazwa - nazwa obligacji wraz z datą wykupu

Data dysp. - data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany

Nazwa długa - pełna nazwa obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Data wykupu - data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Nominał - wartość nominału, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Oproc. - informacja na temat oprocentowania, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Ilość - pole pozwalające na wskazanie ilości nabywanej obligacji, wymagane jest wskazanie wartości większej od zera

Dostępne środki - pole informacyjne wypełniane wartością salda konta podstawowe na rachunku klienta

Cena nabycia - cena jednostkowa nabywanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Wymagane - pole informacyjne wyświetlające środki wymagane na pokrycie dyspozycji, gdy wartość pola większa od wartości pola Dostępne środki to kwota prezentowana jest w kolorze czerwonym

Wartość - wartość nabywanych obligacji, pole informacyjne wypełniane po wyjściu z pola Ilość wartością równą iloczynowi wartości pól Cena nabycia i Ilość

Oświadczenie - pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach nabycia emisji, wymagane jest zatwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu jej wysłania na giełdę należy kliknąć przycisk Wyślij. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych system zarejestruje dyspozycję nabycia obligacji. Ponadto, jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu, Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonej dyspozycji na giełdę.

Po wysłaniu dyspozycji na ekranie zostanie zaprezentowane okno potwierdzenia zarejestrowania dyspozycji, zawierające opis wszystkich atrybutów dyspozycji i dokładny czas jego wysłania.

Zamiana obligacji

_images/super_IKE_zam.png

Widok formularza podzielony został na dwie sekcje zawierające dane obligacji wykupowanej i nabywanej

Obligacja wykupowana

Pola sekcji

Nazwa - nazwa obligacji wraz z datą wykupu wykupowanej obligacji

Data zamiany - data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany

Data wykupu - data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu

Saldo - saldo obligacji na rachunku Klienta wyznaczające jednocześnie maksymalną liczbę obligacji do zamiany, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu

Ilość - pole służące do wprowadzania liczby zamienianych obligacji, wymagana wartość musi być większa od zera i nie większa od wartości Saldo

Cena - cena jednostkowa wykupowanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu

Wartość - wartość wykupowanych obligacji, pole informacyjne wypełniane po wyjściu z pola Ilość wartością równą iloczynowi wartości pól Cena i Ilość

Obligacja nabywana

Pola sekcji

Nazwa - nazwa obligacji nabywanej

Ilość - pole informacyjne wypełniane obliczoną ilością nabywanych obligacji wyliczonej jako największa liczba całkowita mniejsza od ilorazu pola Wartość (dla obligacji wykupowanej) i pola Cena (dla obligacji nabywanej)

Data wykupu - data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do nabycia

Cena - cena jednostkowa nabywanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do nabycia

Oproc. - informacja na temat oprocentowania obligacji nabywanej, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Wartość - wartość nabywanych obligacji, pole informacyjne wypełniane po wyjściu z pola Ilość wartością równą iloczynowi wartości pól ceny nabycia oraz pola Ilość

Nadwyżka - pole informacyjne, wypełniane różnicą między wartością wykupywanych obligacji i wartością nabywanych obligacji.

Oświadczenie - pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach zamiany obligacji, wymagane jest zatwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu jej wysłania na giełdę należy kliknąć przycisk Wyślij. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych system zarejestruje dyspozycję zamiany obligacji. Ponadto, jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu, Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonej dyspozycji na giełdę.

Po wysłaniu dyspozycji na ekranie zostanie zaprezentowane okno potwierdzenia zarejestrowania dyspozycji, zawierające opis wszystkich atrybutów dyspozycji i dokładny czas jego wysłania.

Przedterminowy wykup obligacji

_images/super_IKE_wyk.png

Pola formularza

Nazwa - nazwa posiadanej obligacji możliwej do przedterminowego wykupu

Data dysp. - data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany

Nazwa długa - pełna nazwa obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Data wykupu - data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Nominał - wartość nominału, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Odsetki - wartość odsetek dla przedterminowego wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Data odsetek - data naliczenia odsetek dla przedterminowego wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji

Ilość - pole pozwalające na wskazanie ilości wykupowanej obligacji, wymagane jest wskazanie wartości większej od zera

Wartość - wartość wykupowanych obligacji, pole informacyjne wypełniane po wyjściu z pola Ilość wartością równą iloczynowi wartości pól Nominał i Ilość

Oświadczenie - pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach wykupu emisji, wymagane jest zatwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu jej wysłania na giełdę należy kliknąć przycisk Wyślij. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych system zarejestruje dyspozycję wykupu obligacji. Ponadto, jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu, Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonej dyspozycji na giełdę.

Po wysłaniu dyspozycji na ekranie zostanie zaprezentowane okno potwierdzenia zarejestrowania dyspozycji, zawierające opis wszystkich atrybutów dyspozycji i dokładny czas jego wysłania.