Notowania HTML5

W grupie menu Notowania udostępnione zostały elementy systemu umożliwiające obsługę notowań giełdowych. W ramach opcji menu znajdują się tabele oraz koszyki notowań:

 • Tabela notowań - umożliwia otwarcie nowego gadżetu zawierającego niewypełnioną tabelę notowań. Po wywołaniu takiej tabeli notowań konieczne jest dodanie instrumentów, korzystając z funkcji edycji koszyka notowań.
 • Kreator - okno umożliwia otwarcie kreatora nowej tabeli notowań, w której można zdefiniować m.in. ilość i rozmieszczenie kolumn, atrybuty oraz instrumenty;
 • Utwórz koszyk notowań - okno umożliwia zdefiniowanie zbioru instrumentów finansowych koszyka notowań oraz nazwy tego koszyka.;

Koszyki notowań znajdujące się w menu to koszyki o następujących typach:

 • Koszyki predefiniowane (utworzone przez Biuro maklerskie) - są to stałe, nieusuwalne koszyki notowań, przygotowane (predefiniowane) przez administratorów Biura Maklerskiego;
 • Koszyki użytkownika - są to edytowalne koszyki notowań, utworzone przez użytkownika rachunku;

Odczyt notowań bieżących dla koszyka dostępnego na liście jest możliwy poprzez kliknięcie na nazwie wybranego koszyka. Wywołany zostanie gadżet zawierający tabelę notowań instrumentów dla wybranego koszyka.

Istnieje możliwość odpięcia gadżetu do okna oderwanego w celu umieszczenia tabeli notowań na dowolnym ekranie oraz w dowolnym miejscu na ekranie.

Tabela notowań

Tabela notowań umożliwia prezentację notowań bieżących dla wybranego koszyka notowań.

_images/tabela_notowan_html5.png

Wybierając z menu zapisany koszyk na aktywnym pulpicie zostanie umieszczony gadżet z tabelą notowań, prezentującą pełny zakres informacji o bieżących notowaniach giełdowych poszczególnych instrumentów finansowych wchodzących w skład koszyka tabeli (dodatkowo dla koszyków użytkownika istnieje możliwość wyświetlenia tabeli notowań poprzez wybranie opcji Utwórz tabelę z koszyka).

Od momentu wyświetlenia tabeli notowań jej zawartość jest systematycznie uaktualniana na podstawie komunikatów giełdowych. Długość okresu między kolejnymi odświeżeniami zawartości formularza jest definiowana przez biuro maklerskie.

Kolumny tabeli notowań

Nazwa - w pierwszym wierszu prezentowana jest nazwa handlowa instrumentu. W drugim wierszu prezentowany jest jego skrót;

Giełda / Waluta - trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy, oraz waluta, w której notowany jest dany instrument finansowy;

Kurs Odn. / Otwarte - w pierwszym wierszu prezentowany jest kurs odniesienia instrumentu. W drugim wierszu prezentowana jest liczba otwartych pozycji (LOP), istotny dla instrumentów rynku terminowego;

Kurs Otw. / Kurs Min / Kurs Max - w pierwszym wierszu prezentowany jest kurs otwarcia instrumentu. W drugim wierszu prezentowany jest minimalny kurs, jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji. W trzecim wierszu prezentowany jest maksymalny kurs, jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji;

TKO / TKO[%] / TWO - w pierwszym wierszu prezentowany jest teoretyczny kurs otwarcia instrumentu. W drugim wierszu prezentowana jest procentowa zmiana teoretycznego kursu otwarcia w stosunku do kursu odniesienia. W trzecim wierszu prezentowany jest teoretyczny wolumen otwarcia. Jeżeli wyżej wymienione opcje prezentowane są z *, oznacza to iż przedstawione dane dotyczą instrumentu w fazie zawieszenia.

Zmiana % / Widełki Min / Widełki Max - w pierwszym wierszu prezentowana jest procentowa zmiana kursu bieżącego instrumentu w stosunku do kursu odniesienia, w zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym). W drugim wierszu prezentowane są widełki minimalne, czyli minimalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu. W trzecim wierszu prezentowane są widełki maksymalne, czyli maksymalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu;

(K) Liczba ofert - kolejne wiersze prezentują liczbę zleceń składających się na ofertę kupna przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół;

(K) Wolumen - kolejne wiersze prezentują liczbę sztuk składających się na ofertę kupna przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół;

(K) Limit - kolejne wiersze prezentują limity ceny zakupu oferowane za jednostkę transakcyjną instrumentu, stanowiące poziomy limitów kupna, uporządkowane od najlepszego w dół;

(S) Limit - kolejne wiersze prezentują limity ceny sprzedaży oferowane za jednostkę transakcyjną instrumentu, stanowiące poziomy limitów sprzedaży, uporządkowane od najlepszego w dół;

(S) Wolumen - kolejne wiersze prezentują liczbę sztuk składających się na ofertę sprzedaży przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół;

(S) Liczba ofert - kolejne wiersze prezentują liczbę zleceń składających się na ofertę sprzedaży przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół,

(T) Kurs ost. - kolejne wiersze prezentują kursy transakcji zawartych dla instrumentu, w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół;

(T) Wolumen ost. - kolejne wiersze prezentują liczbę sztuk z transakcji zawartych dla instrumentu, w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół;

(T) Czas ost. - kolejne wiersze prezentują czas zawarcia transakcji, w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół;

Wolumen / Fixing 1 / Fixing 2 - w pierwszym wierszu prezentowany jest sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk we wszystkich transakcjach zawartych na bieżącej sesji giełdowej. W drugim wierszu prezentowany jest sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk dla transakcji zawartych na pierwszym fixingu bieżącej sesji giełdowej. W trzecim wierszu prezentowany jest sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk dla transakcji zawartych na drugim fixingu bieżącej sesji giełdowej;

Obrót - sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej;

Faza sesji / Status instrumentu - w pierwszym wierszu prezentowana jest informacja o aktualnej fazie sesji notowań instrumentu. W drugim wierszu prezentowana jest informacja o statusie instrumentu;

Wiersze zawierające dane dotyczące instrumentów, o których informacje zostały zaktualizowane, zostają zaznaczone odmiennym kolorem.

W nagłówku okna notowań wyświetlana jest informacja o godzinie otrzymania ostatniego komunikatu i ilości komunikatów otrzymanych z systemu informatycznego GPW.

Dodatkowo istnieje możliwość sortowania (rosnąco lub malejąco) po dowolnej z kolumn. Akcja ta jest dostępna po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny, po której ma zostać wykonane sortowanie.

Istnieje również możliwość wyłączania/włączania poszczególnych kolumn. Akcja ta jest dostępna po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny, która ma zostać ukryta. Uwaga: Jeżeli po usunięciu wybranych kolumn zostanie zapisany obszar roboczy, to przy ponownym zalogowaniu w celu ponownego włączenia usuniętych kolumn należy postąpić w sposób odwrotny do powyższego.

Możliwa jest zmiana kolejności wierszy prezentowanych w tabeli notowań poprzez przytrzymanie, przeciągnięcie i puszczenie w pożądanym miejscu (drag&drop).

W menu kolumn znajduje się opcja ustawienia kolumny jako zablokowanej(statycznej). Takie kolumny są zawsze widoczne i znajdują się po lewej stronie tabeli notowań.

Uwaga

Z poziomu tabeli notowań możliwe jest złożenie dyspozycji sprzedaży lub zakupu dla wybranego instrumentu. W tym celu należy podwójnie kliknąć na wybranej ofercie kupna lub sprzedaży, co spowoduje otwarcie odpowiedniej formatki umożliwiającej złożenie zlecenia przeciwstawnego do wskazanej oferty.

Pasek narzędziowy tabeli notowań

_images/pasek_narzedziowy_tabeli_roz_html5.png

Pasek narzędziowy tabeli notowań służy do uruchamiania funkcji i opcji narzędziowych dostępnych dla każdej tabeli notowań. Pasek narzędziowy uruchamia się klikając na ikonie koła zębatego Ustawienia, dostępnej w pasku tytułowym gadżetu z tabelą. Pasek narzędziowy zawiera następujące funkcje:

 • Zmień nazwę - pozwala zmienić nazwę tabeli na dowolną. Po zapisaniu koszyka uzyska on nazwę zgodną właśnie z nazwą tabeli;

 • Zmień czcionkę tabeli... - pozwala na ustawienie typu i wielkości czcionki używanej do wyświetlania zawartości tabeli;

 • Dopasuj kolumny do zawartości - powoduje wykonanie dopasowania szerokości wszystkich kolumn wyświetlanych w tabeli do aktualnej zawartości komórek. Po wykonaniu dopasowania wszystkie kolumny mają szerokość jak najlepiej dostosowaną do aktualnej zawartości komórek. Uwaga: Jeśli opcja “Dopasuj szerokość tabeli do okna” jest włączona, niemożliwe jest wykonanie dopasowania;

 • Dopasuj szerokość tabeli do okna - umożliwia włączenie automatycznego przeskalowania tabeli, tak aby tabela zajmowała dokładnie całą szerokość okna. Po włączeniu tej opcji tabela zostanie odpowiednio “rozciągnięta” lub “ściśnięta” w celu dopasowania do okna. Kolumny tabeli są skalowane proporcjonalnie. Jeśli opcja ta jest wyłączona, to gdy tabela jest szersza niż obszar okna, w oknie automatycznie pojawia się poziomy pasek przewijania (ten sposób wyświetlania jest stosowany w arkuszach kalkulacyjnych);

 • Automatyczne przewijanie tabeli - umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego przewijania zawartości tabeli. Włączenie tej opcji powoduje automatyczne przewijanie zawartości tabeli w sytuacji, gdy nie wszystkie wiersze mieszczą się w wyświetlanym obszarze. Dzięki temu w tabeli zostaną kolejno pokazane wszystkie wiersze (bez konieczności ręcznego przewijania zawartości). Dostępne są następujące trybu przewijania wierszy:

  • Automatyczne przewijanie wyłączone,
  • Przewiń cały widoczny obszar,
  • Przewiń po jednym wierszu.

  Dostępne jest także zdefiniowanie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi krokami przewijania;

 • Podświetlanie zmian w tabeli - pozwala włączyć lub wyłączyć podświetlanie zmian oraz ustawić długość trwania podświetlenia. Gdy informacja wyświetlana w danej komórce tabeli ulega zmianie (w stosunku do poprzednio wyświetlanej informacji) - tło komórki zostaje odpowiednio zmienione. Kolor żółty tła oznacza zmianę wartości tekstu w komórce. Kolor zielony lub czerwony oznacza odpowiednio wzrost lub spadek wartości liczbowej w stosunku do poprzednio wyświetlanej w tej komórce wartości;

 • Automatyczne sortowanie - umożliwia włączenie automatycznego sortowania tabeli. Istnieje możliwość ustawienie interwału czasowego, który definiuje co ile sortowanie ma być wykonywane;

 • Pole szybkiego dodawania waloru - umożliwia dodanie waloru do tabeli poprzez wpisanie nazwy i wybranie interesującej nas pozycji;

 • Usuń wiersz - usuwa zaznaczony wiersz / wiersze z tabeli notowań;

 • Pole szybkiego dodawania waloru zawsze widoczne - po zaznaczeniu pole szybkiego dodawania waloru będzie widoczne nawet po zamknięciu paska narzędziowego;

 • Edytuj listę instrumentów tabeli - pozwala zmienić listę instrumentów prezentowanych w tabeli notowań;

 • Oznaczenie instrumentów - zmienia sposób prezentacji instrumentu finansowego;

 • Liczba wierszy na każdy instrument - używana jest do ustawienia liczby wierszy (np. ofert i transakcji) dla wszystkich instrumentów wyświetlanych w tabeli. W celu zmiany liczby wierszy dla pojedynczego instrumentu, należy podwójnie kliknąć wiersz zawierający instrument (z wyjątkiem kolumn związanych z ofertami - ta funkcja zarezerwowana jest dla procesu rejestracji zlecenia w odpowiedzi na wybraną ofertę) lub skorzystać z menu podręcznego tabeli notowań wyświetlanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy w wybranym wierszu;

 • Drukuj tabelę - umożliwia wydruk tabeli;

 • Utwórz koszyk z tabeli - pozwala zapisać koszyk na podstawie instrumentów finansowych prezentowanych w tabeli;

Menu podręczne tabeli notowań

_images/menu_podreczne_tabeli_roz_html5.png

Menu podręczne tabeli notowań służy do obsługi okien uruchamianych w kontekście instrumentu wskazanego w tabeli notowań oraz do wywołania opcji specjalnych związanych z prezentacją instrumentów. Manu podręczne tabeli uruchamia się klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie. Widoczność niektórych elementów jest zależna od indywidualnych ustawień administratora systemu. Menu podręczne zawiera następujące funkcje:

 • Historia transakcji - uruchamia w nowym gadżecie standardowe okno z historią transakcji z bieżącej sesji dla instrumentu wskazanego w tabeli;
 • Edytuj listę instrumentów tabeli... - powoduje wyświetlenie okna edycji listy instrumentów tabeli, w którym można zmienić zestaw instrumentów wyświetlanych w tabeli;
 • Dopasuj kolumny do zawartości - powoduje wykonanie dopasowania szerokości wszystkich kolumn wyświetlanych w tabeli do aktualnej zawartości komórek. Po wykonaniu dopasowania wszystkie kolumny mają szerokość jak najlepiej dostosowaną do aktualnej zawartości komórek. Uwaga: Jeśli opcja “Dopasuj szerokość tabeli do okna” jest włączona, to po wykonaniu dopasowania kolumn do zawartości, zostaną one jeszcze dodatkowo przeskalowane w zależności od szerokości okna;
 • Dodaj separator - powoduje dodanie pustego wiersza do tabeli notowań, czyli tzw. separatora. Użytkownicy mogą wykorzystywać separatory w celu oddzielenia wiersza istotnego instrumentu od pozostałych instrumentów tabeli, w celu uwypuklenia danych w tym wierszu;

Kreator tabeli notowań

_images/kreator_tabeli_html5.PNG

Kreator tabeli notowań umożliwia utworzenie spersonalizowanej tabeli notowań, zawierającej atrybuty oraz zawartość informacyjną zgodną z wymaganiami użytkownika.

Przenoszenie instrumentów pomiędzy listami odbywa się poprzez kliknięcie w wybrany walor.

Powyżej sekcji z listami instrumentów znajdują się opcje wyboru sposobu prezentacji nazw instrumentów w sekcjach (Nazwa handlowa, Kod ISIN, Kod pseudo-ISIN, Skrót) oraz opcja alfabetycznego sortowania.

Po zakończeniu pracy kreatora (naciśnięcie przycisku Zatwierdź), lista papierów w otwartej tabeli notowań zostanie zaktualizowana.

Edycja listy instrumentów tabeli

_images/edycja_instrumentow_tabeli_html5.png

W oknie edycji listy instrumentów tabeli definiuje się skład tabeli notowań. Tabelę notowań definiuje się wykorzystując do tego trzy sekcje:

 • lista Grupy instrumentów - prezentuje grupy instrumentów finansowych, dla których zastosowano podział drzewkowy, polegający na zastosowaniu dwustopniowego rozdzielenie na grupy i podgrupy. W pierwszej kolejności zastosowano podział na giełdy, następnie na grupy stanowiące typy instrumentów (np.: akcje, kontrakty, 2 fixingi, itd.), natomiast w trzeciej kolejności zastosowano podział na podgrupy stanowiące faktyczne grupy notowań giełdowych (np.: Akcje z WIG30, Kontrakty na indeksy, itd.);
 • lista Instrumenty wskazanej podgrupy/Lista podgrup wskazanej grupy - prezentuje instrumenty właściwe dla wskazanej na sąsiedniej liście podgrupy instrumentów lub prezentuje podgrupy właściwe dla wskazanej na sąsiedniej liście grupy;
 • lista Lista instrumentów wybranych do tabeli - prezentuje instrumenty wybrane do tabeli notowań. Wybór będzie dokonywany poprzez przenoszenie pomiędzy listami poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie;

Uwaga

Z poziomu tabeli notowań możliwe jest szybkie dodawanie i usuwanie instrumentów przy pomocy skrótów klawiaturowych (bez konieczności wywoływania okna edycji listy instrumentów tabeli). Aby dodać nowy instrument do tabeli należy przycisnąć klawisz Insert lub +, w wyniku którego uwidocznione zostanie pole szybkiego dodawania waloru. Dwukrotne przyciśnięcie klawisza Insert lub + spowoduje ukrycie pola szybkiego dodawania waloru. Aby usunąć instrument z tabeli należy zaznaczyć instrument i przycisnąć klawisz Delete lub -.

Filtrowanie pozycji

Filtrowanie pozycji odbywa się w dwóch trybach.

 • W przypadku, gdy wybrana jest pozycja Wszystkie w środkowym polu filtrowania, dane wyświetlane są od trzeciego wprowadzonego znaku. Pobierana jest lista papierów do podpowiedzi (dalsze wpisywanie znaków zawęża listę - tutaj istotna jest kolejność wprowadzanych znaków - nazwa papieru musi zaczynać się od wprowadzonych znaków).
 • W momencie, gdy wybrana jest konkretna giełda to w środkowym bloku pole filtracji filtruje od pierwszego wprowadzonego znaku. Wyświetlane są papiery “zawierające” wyszukiwaną frazę (niekoniecznie musi być ona na początku).

Tworzenie, edycja i usuwanie koszyków notowań

Tworzenie nowego koszyka notowań jest dokonywane za pomocą przycisku Utwórz koszyk z tabeli, dostępnego w pasku narzędziowym tabeli, a także z menu poprzez opcję Utwórz koszyk notowań. Kreator koszyka umożliwia wybór nazwy tworzonego koszyka. Definiując nazwę koszyka nie można stosować znaków specjalnych. Po zapisaniu koszyka znajdować się w nim będą takie instrumenty, jakie były prezentowane w tabeli w momencie zapisu.

Edycja koszyka notowań jest dokonywana podobnie jak tworzenie koszyka, z tą różnicą że po tym jak dokonano zmianę instrumentów prezentowanych tabeli należy nacisnąć przycisk Zapisz koszyk, jednakże zachowując niezmienioną nazwę tabeli. Skład koszyka zostanie w ten sposób nadpisany, zgodnie z listą instrumentów prezentowaną w tabeli w momencie zapisu. Istnieje również możliwość edycji poprzez skorzystanie z funkcji edytuj koszyk dostępnej w rozwijanym menu danego koszyka.

Edycja listy instrumentów koszyka odbywa się analogicznie jak edycja listy instrumentów tabeli

Usuwanie koszyka notowań jest dokonywane za pomocą opcji Usuń koszyk dostępnej w rozwijanym menu danego koszyka.

Historia transakcji

_images/historia_transakcji_html5.png

Okno Historia transakcji wywołuje się z tabeli notowań, wybierając opcję Historia transakcji z menu podręcznego dla danego instrumentu.

Okno prezentuje listę wszystkich transakcji dla wybranego instrumentu, zawartych na bieżącej sesji.

W przypadku, gdy liczba transakcji przekracza dopuszczalną ilość wyświetlanych na stronie, utworzona zostanie nowa strona, na którą przejść można poprzez kliknięcie przycisku strzałki skierowanej w prawo. Analogicznie wykonywany jest powrót do poprzedniej strony. Przejście do konkretnej strony możliwe jest po wpisaniu jej numeru w polu znajdującym się pomiędzy przyciskami służącymi do nawigacji między stronami.

W prawym dolnym rogu prezentowana jest ilość wyświetlanych elementów na stronie oraz całkowita liczba transakcji dla wybranego instrumentu. Transakcje są uporządkowane chronologicznie od najnowszej do najstarszej.

Kolumny

Czas - czas zawarcia transakcji,

Nr - liczba porządkowa transakcji dla danej sesji, gdzie nr 1 to pierwsza transakcja w bieżącej sesji,

Kurs - kurs transakcji,

Wol. - wolumen transakcji,

Obrót - wolumen obrotu transakcji,

Lop - liczba otwartych pozycji w momencie zawarcia transakcji,

Wal - waluta, w której zawarto transakcję.

Wykresy

Dla notowań HTML5 istnieją dwa rodzaje okna wykresów:

Wykresy HTML5 - dla przeglądarek internetowych nie obsługujących technologii JAVA Applet.

Wykresy JAVA - dla przeglądarek internetowych obsługujących technologię JAVA Applet.

Wykresy HTML5

_images/wykresy_amcharts.png

Okno wykresów wywoływane jest z tabeli notowań, wybierając opcję z menu podręcznego dla danego instrumentu.

Okno wykresów umożliwia prezentację wykresów kursów, wolumenów, LOP oraz rysowanie/usuwanie linii trendu dla wskazanych instrumentów. W cześci głównej przezentowany jest wykres kursów, w częsci dodatkowej(dolnej) widoczny jest wymiennie Wolumen/LOP(lista otwartych pozycji).

Ponadto okno wykresu pozwala na zmianę typu prezentowanego wykresu, zmianę interwału(czasu) grupowania prezentowanych danych oraz zmianę zakresu(okresu) prezentowanych danych.

Dodatkowo niezależnie od wybranego typu, interwału czy zakresu danych możliwe jest zmniejszenie/zwiększenie(ograniczenie) - tylko w celu wyświetlania - prezentowanych danych za pomocą klawiszy “suwaka”(zoom) poniżej obszaru prezentacji danych Wolumenu/LOP.

Po wybraniu klawisza rysowania/usuwania linii trendu możliwym jest rysowanie/usuwanie lini za pomocą urządzenia wskazującego(np. myszki).

Okno wykresów może być otwarte w dwóch trybach:

 • Wykres - uruchamia w nowym gadżecie standardowe okno z wykresem dla instrumentu wskazanego w tabeli;
 • Wykres (okno zależne) - uruchamia w nowym gadżecie zależne okno z wykresem dla instrumentu wskazanego w tabeli. Po zmianie zaznaczenia instrumentu w tabeli notowań na inny, w oknie zależnym instrument także zostanie zmieniony;

Funkcjonalność okna wykresów pozwala na:

Zmiana typu wykresu - pozwala na przełączanie przezentowanych danych do postaci wykresu liniowego, świecowego oraz OHCL. Dodatkowo po wskazaniu punktu danych na wykresie w zależności od wybranego typu wykresu wyświetlane są informacje:

 • wykres liniowy - wartość kursu
 • wykres świecowy/OHCL - kurs otwarcia, kurs maksymalny, kurs minimalny, kurs zamknięcia

Zmiana zakresu prezentowanych danych - pozwala na wskazanie za jaki okres są pobierane i przezentowane dane. Dostępne są następujące zakresy danych:

 • 1 dzień(1D)
 • 1 tydzień(1W)
 • 1 miesiąc(1M)
 • 6 miesięcy(6M)
 • 1 rok(1Y)
 • Pełny zakres dostępnych danych(ALL)

Zmiana interwału(czasu) grupowania danych - pozwala na zmianę zakresu czasu w jakim są zgrupowane przezentowane dane. Interwał grupowania jest zależny od wybranego przedziału prezentowanych danych:

 • 1 dzień(1D) - dostępne interwały grupowania: tiki(każda wartość) 1 minuta, 5 minut, 15 minut, 1 godzina
 • 1 tydzień(1W) - dostępne interwały grupowania: 5 minut, 15 minut, 1 godzina, dzienny(1 godzina)
 • 1 miesiąc(1M) - dostępne interwały grupowania: dzienny, tygodniowy
 • 6 miesięcy(6M) - dostępne interwały grupowania: dzienny, tygodniowy, miesięczny
 • 1 rok(1Y) - dostępne interwały grupowania: dzienny, tygodniowy, miesięczny
 • Pełny zakres dostępnych danych(ALL) - dostępne interwały grupowania: tygodniowy, miesięczny, roczny

Wolumen/LOP - W sekcji dodatkowej wykresu prezentowana jest zamiennie informacja u wolumenie lub LOP(liczba otwartych pozycji w przypadku instrumentów pochodnych). Przełączenie przezentowanych danych możliwe jest za pomocą listy jednokrotnego wyboru(“radio button”).

Zmiana zakresu wyświetlania danych - Poniżej obszaru Wolumen/LOP znajduje się suwak pozwalający na dynamiczne zmnienianie widoczności(zakresu) wyświetlanych danych(“zoom”).

Rysowanie/usuwanie linii trendu - W cześci głównej wykresu dostepne sa klawisze rysowania(ołówek) i usuwania(gumka) linii trendu.

Wykresy JAVA

_images/wykresy.png

Okno wykresów wywołuje się z tabeli notowań, wybierając opcję z menu podręcznego dla danego instrumentu. Okno umożliwia prezentację wykresów kursów, wolumenów oraz wskaźników dla wskazanych instrumentów.

W sekcji głównej okna wykresów prezentowany może być tylko i wyłącznie wykres kursu instrumentu (bądź kilku instrumentów jednocześnie).

Poniżej sekcji głównej znajduje się sekcja wykresów pomocniczych w ramach której można umieścić do 9 wykresów, które prezentować będą wartości dla wybranych wskaźników instrumentu głównego (w tym także wartości wolumenu jako sekcja domyślna).

Istnieje możliwość uzyskania informacji o danych prezentowanych na wykresie w zależności od miejsca wskazanego na punkcie wykresu. Informacje te zawsze dotyczą wykresu głównego. Uzyskuje się je po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza CTRL i przesunięciu myszy nad polem wykresu.

Na samym dole okna wykresów znajduje się przycisk maksymalizacji wykresu, przycisk wydruku, przyciski zapisu i odczytu analiz oraz pasek komunikatów, w którym wyświetlane są informacje dotyczące zaznaczanych/wybranych opcji wykresu.

W oknie wykresu możliwe jest wywołanie menu podręcznego wykresu, które uzyskuje się przez kliknięcie prawego klawisza myszy na tle wykresu:

Menu podręczne wykresu

_images/menu_podreczne_wykresu.png

W menu podręcznym wykresów znajdują się opcje odpowiedzialne za wybór narzędzi, opcja kopiowania wykresu (razem z naniesionymi analizami) do schowka, opcje umożliwiające ustawienie trybów rysowania, przesuwania i kasowania linii trendów i narzędzi oraz pozycje umożliwiające włączanie i wyłączanie elementów pomocniczych wyświetlanych na wykresie (w tym także sygnałów kupna/sprzedaży). Tryb automatyczny oznacza, że na wykres można nanosić narzędzia przy użyciu lewego klawisza myszki, natomiast inne operacje na obiektach można wykonywać przytrzymując odpowiednio klawisze ALT, SHIFT, CTRL podczas wykonywania operacji myszką:

 • W celu przesunięcia obiektu należy przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie przesunąć obiekt myszką;
 • W celu zmiany koloru narysowanego obiektu należy przytrzymać klawisze CTRL i ALT oraz kliknąć na wybrany obiekt;
 • W celu narysowania równoległej linii trendu należy przytrzymać klawisze SHIFT i ALT, a następnie przesunąć wybraną linię;
 • Aby zmienić tekst naniesiony na wykres należy przytrzymać klawisze SHIFT i ALT, a następnie kliknąć wybrany napis.

Uwaga

W standardowej konfiguracji możliwe jest skopiowanie wykresu do schowka przy użyciu kombinacji klawiszy CTRL + 0. Dzięki temu można szybko uzyskać kopię własnego wykresu z analizami, a następnie wkleić go do jakiegoś dokumentu, wysłać znajomym, umieścić na forum, czy też na stronie WWW.

Pasek narzędziowy okna wykresów

_images/pasek_narzedziowy_wykresow.png

Okno wykresów zawiera pasek narzędziowy, który wysuwa się i chowa klikając na ikonie koła zębatego z podpisem Ustawienia, dostępnej w pasku tytułowym gadżetu z oknem wykresu.

Pasek narzędziowy okna wykresów służy do uruchamiania funkcji i opcji narzędziowych dostępnych dla wykresów. Pasek narzędziowy okna z wykresem zawiera dwa poziomy. Pierwszy poziom pasek zawiera opcje pozwalające na zapamiętanie i odczyt ustawień, ustawianie parametrów odświeżania danych, sposobu wyświetlania wykresów, zakresu przetwarzania danych i wyglądu okna z wykresem. Drugi poziom paska to głównie narzędzia umożliwiające nanoszenie na wykres wskaźników analizy technicznej oraz zmianę ich parametrów.

 • Odczyt i zapis ustawień - umożliwia odczyt i zapis globalnej konfiguracji wielu parametrów okna z wykresem. Istnieje możliwość zapamiętania stanu większości opcji, które ustawia się w paskach narzędzi. M.in.:

  • automatyczne odświeżanie,
  • typ wykresu (linie, OHLC, świece),
  • rodzaj skali,
  • kompresja czasu,
  • kolory i grubość wykresów,
  • stan opcji wł./wył. siatki, legendy, tytułów, informacji kursora myszy, itp.,
  • parametry wszystkich wskaźników kursu i włączonych wskaźników pod wykresem,
  • aktywne (włączone) wskaźniki - zarówno pod wykresem, jak i na wykresie kursu.

Wymienione opcje wykresów zostają też zapisane automatycznie dla danego okna przy okazji zapisywania ustawień obszaru roboczego.

Uwaga

Możliwe jest także zapamiętywanie analiz indywidualnie dla każdej spółki dla poszczególnych opcji kompresji czasowej. Analizy takie zawierają ustawienia wykresu kursu tzn. typ, zakres, skalę, ustawienia i zestaw włączonych wskaźników oraz informacje o obiektach narysowanych na wykresie. Do zapisu i odczytu analiz służą przyciski znajdujące się pod wykresem

 • Automatyczna aktualizacja wykresu - służy do włączenia bądź wyłączenia opcji automatycznego uaktualniania danych. Umożliwia to śledzenie przebiegu notowań na wykresie w trakcie trwania sesji;

 • Sygnalizacja aktualizacji danych - pozwala na włączenie sygnału dźwiękowego informującego o uaktualnieniu danych na wykresie;

 • Odświeżenie wykresu - służy do jednorazowej aktualizacji danych na wykresie (przy włączonej automatycznej aktualizacji nie jest konieczne korzystanie z tej opcji);

 • Opcje wyboru zakresu - służą do zmiany zakresu danych widocznych na wykresie;

 • Opcje wyboru trybu wykresu: wykres liniowy, wykres słupkowy, wykres świecowy -umożliwiają przełączanie aktualnie wyświetlanego trybu wykresu na liniowy, słupkowy ( OHLC) lub świecowy (tzw. “Japońskie Świece”);

 • Opcje wyboru skali - opcje umożliwiają przełączanie opcji skalowania wykresów (także wykresu pomocniczego rysowanego “w tle”). Dostępne są skale logarytmiczne, liniowe oraz skala procentowa. Dla skali liniowej lub logarytmicznej osie Y mogą być skorelowane lub skalowane niezależnie. Korzystając ze skali procentowej można porównywać wykresy wielu spółek jednocześnie. Umożliwia to szybkie sprawdzenie, które spółki w okresie widocznym na wykresie wzrosły lub spadły najbardziej. Różnice zmian procentowych w kursach instrumentów widoczne są najlepiej przy dłuższych okresach czasowych.

 • Opcje wyboru kompresji czasowej - opcje umożliwiają ustawienie kompresji dla danych historycznych (notowania dzienne, tygodniowe, miesięczne) lub wielkość paczki dla danych intraday;

 • Ustawienia wykresu - powoduje wyświetlenie okna, w którym można dokonać ustawień wyglądu rysowanych wykresów;

 • Lista instrumentów - umożliwia pokazanie lub ukrycie pól do wprowadzania instrumentów oraz listy instrumentów znajdującej się po lewej stronie wykresu. Po włączeniu listy spółek można wykreślić wykres główny - przez wybór instrumentu z listy lub wpisanie nazwy instrumentu w pole bezpośrednio nad listą. Można także uzyskać wykres “w tle” - przez wpisanie instrumentu w pole bezpośrednio pod listą;

 • Dodawanie wskaźników do wykresów pomocniczych - pozwala wybierać wskaźniki do wyświetlenia na wykresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno wyboru wskaźników. Dostępne są następujące wskaźniki:

  • Acceleration (ACC)
  • Accumulation Distribution (AD)
  • Average True Range (ATR)
  • Balance Of Power (BOP)
  • Bollinger Oscillator (BOS)
  • Chaikin A/D Oscillator (ChAD)
  • Chaikin Money Flow (ChMF)
  • Chande Momentum Oscillator (CMO)
  • Chaikin Oscillator (ChO)
  • Chaikin Volatility (ChV)
  • Commodity Channel Index (CCI)
  • Detrended Price Oscillator (DPO)
  • Directional Movement Index (DMI)
  • Ease of Movement (EMV)
  • Elder-ray Bear Power (EBear)
  • Elder-ray Bull Power (EBull)
  • Force Index (FI)
  • %D Fast (FastD)
  • %D Slow (SlowD)
  • %K Fast (FastK)
  • Intraday Momentum Index (IMI)
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • MACD Oscillator (MACDO)
  • Mass Index (MI)
  • Momentum - type 1 (MTM1)
  • Momentum - type 2 (MTM2)
  • Money Flow Index (MFI)
  • Negative Volume Index (NVI)
  • On Balance Volume (OBV)
  • Positive Volume Index (PVI)
  • Percentage Volume Oscillator (PVO)
  • Price Oscillator (POS)
  • Price and Volume Trend (PVT)
  • QStick Indicator (QStrick)
  • Rate of Change (ROC)
  • Relative Strength Index (RSI)
  • Relative Volatility Index (RVI)
  • Standard Deviation (StDev)
  • Stochastic (STS)
  • Trend Deviation (TRD)
  • TRIX Index (Trix)
  • Ultimate Oscillator (ULT)
  • Volatility Ratio (VR)
  • Volume Oscillator (VOS)
  • Volume Rate of Change (VROC)
  • Williams Accumulation Distribution (type 1) (WAD1)
  • Williams Accumulation Distribution (type 2) (WAD2)
  • Williams’ %R (%R)
  • Volume (VOL) (wolumen z wykresem otw. pozycji)
  • Open Interest (OI) (wykres otw. pozycji)
 • Dodawanie wskaźników do wykresu głównego - na wykres główny można nanosić następujące wskaźniki i średnie kroczące (wybierając je z opcji dostępnych powyżej wykresu):

  • Parabolic SAR (PAR SAR)
  • Bollinger Band (BOL)
  • Displaced Moving Average (DMA) (przesunięta średnia krocząca)
  • Weighted Moving Average (WMA) (średnia ważona)
  • Exponential Moving Average (EMA1, EMA2, EMA3) (średnia wykładnicza)
  • Simple Moving Average (SMA1, SMA2, SMA3, SMA4)

  Parametry okresu wskaźników można dowolnie modyfikować w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Pola parametrów znajdują się po prawej stronie nazwy wskaźnika. Po zmianie wartości parametru wskaźnika należy nacisnąć klawisz ENTER, aby zmiana została uwzględniona na wykresie.

  Uwaga

  Wskaźniki i średnie kroczące które można umieszczać na wykresie charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • wygładzona Średnia Krocząca - SMA (Smothed moving average) - oblicza się ją przez dodanie do siebie wszystkich cen z “n” okresów, a następnie dzieli się otrzymaną sumę przez ilość okresów jakie zostały zsumowane. Podczas obliczania kolejnej wartości średniej dodaje się kolejną wartość do otrzymanej sumy i ponownie dzieląc przez zsumowaną ilość “n” okresów, usuwa się pierwszą wartość. Każdej cenie przypisuje się taką samą wagę i znaczenie. Ze względu na fakt, że SMA podąża za ruchem cen sygnały jakie będzie generowała będą opóźnione w stosunku zmiany trendu. Obliczając średnią wygładzoną - wygładza się dane przez co gwałtowne i nagłe ruchy średniej są ograniczone.
  • wykładnicza Średnia Krocząca - EMA (Exponential moving average) - w przeciwieństwie do SMA ta średnia jest bardziej wrażliwa na zmiany cen i polega ona na wykładniczym ważeniu cen. Większą wagę przypisuje się cenom z ostatniego “n” okresu i żadna wartość nie jest pomijana we wzorze. Ze względu na swą wrażliwość może ona generować więcej sygnałów przez co może generować więcej mylnych sygnałów, w inwestowaniu krótkoterminowym lub daytradingu.
  • ważona Średnia Krocząca - WMA (Weighted moving average) - obliczając tą średnią mnoży się każdą cenę przez wagi w ten sposób aby największy wpływ na nią miały dane najnowsze i najświeższe. Jeżeli wykres cen przetnie od dołu linię średniej to jest to sygnał kupna dla inwestora, natomiast jeżeli cena przetnie od góry wykres cen to jest to sygnał sprzedaży. Średnie kroczące warto stosować z innymi wskaźnikami AT.
  • wstęgi Bollingera - BOL (Bollinger Bands) - wskaźnik zmienności cen i wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena instrumentu. Esencją analizy wykresu na podstawie tego wskaźnika jest założenie, że dla kursu pozostającego w trendzie horyzontalnym wykres powinien oscylować pomiędzy dwoma wstęgami Bollingera: górną i dolną. Wyjście linii kursu poza ten obszar (ewentualnie zbliżenie się do ramienia wstęgi) oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji w dłuższym trendzie horyzontalnym.
  • Parablic SAR - PAR SAR - wskaźnik ten składa się z kropek tworzonych bezpośrednio na wykresie cenowym. Najprostszym wykorzystaniem wskaźnika jest wskazywanie obecnie panującego trendu. Parabolic SAR znajdujący się nad ceną sugeruje trend spadkowy natomiast trend jest wzrostowy gdy wskaźnik znajduje się pod ceną.
  • Pivot Point - PIV PTS - punkty zwrotu pozwalają na wyznaczanie poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie. Jest to więc wzór określający między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu. Okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy. Podstawowa interpretacja zakłada, że w pobliżu obliczonych wartości należy oczekiwać punktów zwrotnych i powrotu co najmniej do najbliższego poziomu. W przypadku przebicia szacowany jest ruch do kolejnej strefy wsparcia lub oporu, w zależności od bieżącego kierunku notowań