Słownik terminów

blokowane pod depozyt

Papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający otwartych pozycji i aktywnych zleceń na instrumenty pochodne

blokady pod zlecenia

Środki finansowe zablokowane na pokrycie zleceń maklerskich

BM

Biuro Maklerskie (Dom Maklerski), instytucja rynku kapitałowego prowadząca rachunki klienta i zapewniająca kompleksową obsługę tego rachunku w zakresie realizacji wszystkich operacji rynku kapitałowego (min. przyjmowanie zleceń, rozliczenie transakcji itd.)

cena wykupu obligacji

Cena, po której wykupywane są obligacje starej emisji

cena zakupu obligacji

Cena, po której nabywane są obligacje nowej emisji

data rozliczenia

Data rozliczenia transakcji w KDPW. Rozliczenie operacji w KDPW oznacza, że środki finansowe z tytułu rozliczone transakcji zostały przekazane ostatecznie odbiorcy (sprzedającemu) od nabywcy (kupującego)

data sesji zlecenia

Pierwsza data, od której jest ważne zlecenie

data ważności zlecenia

Ostatni dzień ważności zlecenia na giełdzie

data księgowania

Data sesji giełdowej, na której zlecenie zostało zaksięgowane w Biurze Maklerskim

data zakończenia obrotu

Data zakończenia obrotu instrumentami pochodnymi

depozyt

Suma środków finansowych i wyceny papierów wartościowych wniesionych jako zabezpieczenie otwartych pozycji na instrumentach pochodnych (tzw. depozyt zabezpieczający w KDPW) oraz aktywnych zleceń na instrumenty pochodne (tzw. depozyt wstępny)

depozyt w środkach pieniężnych

Suma wartości depozytu wstępnego w środkach pieniężnych i depozytu właściwego w środkach pieniężnych

depozyt wstępny w środkach pieniężnych

Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta, które mogą powstać wskutek wykonania zlecenia Klienta dotyczącego instrumentów pochodnych

depozyt wstępny w papierach

Papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta, które mogą powstać wskutek wykonania zlecenia Klienta dotyczącego instrumentów pochodnych

depozyt właściwy w środkach pieniężnych

Środki pieniężne stanowiące minimalny poziom zabezpieczenia realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych

depozyt właściwy w papierach

Papiery wartościowe stanowiące minimalny poziom zabezpieczenia realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych

depozyt do uzupełnienia

Informacja o braku środków na koncie wstępnego depozytu zabezpieczającego

formularz

Okno systemu zawierające pola edytowalne i przycisk służący do wysyłania formularza. Formularze służą głównie do składania dyspozycji, ale także do wysyłania wniosków, zapisów, itd.

giełda

Trzyliterowy skrót nazwy giełdy

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podmiot organizujący regulowany rynek obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu

identyfikator operacji (ID operacji)

Numer dokumentu księgowego w Systemie Maklerskim

identyfikator dyspozycji (ID dyspozycji)

Numer nadawany dyspozycji przez System Maklerski

identyfikator subskrypcji

Unikalny numer subskrypcji nadawany w systemie Biura Maklerskiego

identyfikator zlecenia (ID zlecenia)

Unikalny numer zlecenia nadany w Biurze Maklerskim, na podstawie identyfikatora zlecenia możliwa jest jego jednoznaczna identyfikacja

ilość do sprzedaży

Ilość papierów wartościowych na rachunku, które mogą podlegać sprzedaży

ilość zablokowana pod zlecenie

Ilość papierów wartościowych na rachunku, która została zablokowana w Biurze Maklerskim pod zlecenia Sprzedaży

ilość zablokowana z powodu innych warunków

Papiery wartościowe zablokowane tytułem innych dyspozycji niż zlecenia

ilość zastawiona

Papiery wartościowe klienta zablokowane jako zastaw

ilość praw własności

Papiery wartościowe stanowiące własność klienta, tj. takie dla których wykonano przeniesienie prawa własności w KDPW

ilość minimalna

Opcja zlecenia umożliwiająca wskazanie minimalnej ilość papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia jest ono natychmiast usuwane z karnetu zleceń

ilość ujawniana (ilość odkryta)

Opcja zlecenia umożliwiająca wskazanie ilości papierów wartościowych, wyrażoną w sztukach, jaka pojawia się w arkuszu zleceń. Ilość ta jest mniejsza o ilości na jaką opiewa zlecenie i może służyć do ukrycia zleceń o dużym wolumenie

ilość zredukowana

Ilość papierów zweryfikowana przez Biuro Maklerskie, przyjęta do realizacji na rynku

instrumenty pochodne

Instrumenty, których cena zleży bezpośrednio lub pośrednio od ceny innych papierów wartościowych, indeksów, kursów walut czy też innych instrumentów

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - instytucja pełniąca w Polsce rolę centralnej instytucji rozliczeniowej odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu

kod papieru

Dwunastoznakowy kod ISIN identyfikujący instrument finansowy, nadany przez KDPW po dopuszczeniu instrumentu do publicznego obrotu

kod waluty

Trzyliterowy skrót waluty, której dotyczy prezentowana informacja o środkach finansowych

komponent

Element systemu skupiający określoną funkcjonalność. Komponenty zwane są także gadżetami. Wewnątrz komponentów moga znajdowac się pola (edytowalne i nie edytowalne), sekcje, listy oraz przyciski

Konto podstawowe - blokada

Środki finansowe na rachunku klienta, które zostały zablokowane jako zabezpieczenie złożonych zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie z innych tytułów i mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z celem, na który zostały zablokowane, tj. np. na rozliczenie transakcji do zlecenia

kwota do spłaty OTP

Suma wartości nieopłaconych transakcji do zleceń z Odroczonym Terminem Płatności, które nie zostały jeszcze opłacone przez Klienta. Wartość nieopłaconej transakcji ustalana jest w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wartością transakcji a kwotą wniesioną przez klienta w formie blokady środków pod zlecenie

kwota kredytu

Kwota udzielonego w przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotę zaangażowania z tytułu kredytu

kwota zablokowana pod zlecenie

Kwota na rachunku, która została zablokowana w Biurze Maklerskim pod zlecenie Kupna

kwota operacji

Kwota na jaką opiewa dokument księgowy w Systemie Maklerskim

limit aktywacji

Opcja dodatkowego limitu do zlecenia z limitem lub bez limitu ceny. Zlecenie pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego wartością limitu aktywacji poziomu

limit ceny

W zleceniu z limitem ceny inwestor precyzyjnie określa cenę po jakiej chce kupić lub sprzedać dany papier wartościowy. W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi się na realizację zlecenia, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena, poniżej której inwestor nie jest skłonny pozbyć się papierów

limit PEG

W zleceniu z limitem PEG inwestor określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia z ważnością PEG nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna jest to tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży jest to tzw. Floor

należności

Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i mogą być zarezerwowane na pokrycie składanych zleceń Kupna

należności niewykorzystane

Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i jednocześnie nie zostały wykorzystane na pokrycie zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań. Środki te mogą zostać wykorzystane jedynie na pokrycie zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań klienta zgodnie z odrębnymi umowami

należności zablokowane

Część należności, która została wykorzystana jako zabezpieczenie złożonych zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań klienta

NIK

Dziesięcioznakowy indywidualny numer identyfikacyjny klienta nadany Klientowi przez KDPW

odsetki karne

Odsetki naliczane za nieterminową spłatę zobowiązań

obszar roboczy

Główne okno systemu w którym umieszczone są komponenty funkcjonalne systemu. W ciągu pracy z systemem mogą pojawiać się też inne, dodatkowe okna np. dialogowe, ale okno główne jest jedno i pozostaje zawsze otwarte

okno

Okno (dialogowe) powoduje deaktywację pozostałego (poza oknem dialogowym) obszaru roboczego systemu. Wewnątrz takiego okna znajdować się może np. formularz dyspozycji bądź komunikat ostrzegawczy

oznaczenie umowy kredytowej

Jednoznaczny identyfikator umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez banku, z którym klient zawarł umowę o kredyt

PKC

Zlecenie z limitem ceny, oznaczające chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny

PCR

Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Cena realizacji zlecenia będzie równa cenie najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu po przeciwnej stronie. Niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie wykonania

PEG

Zlecenie, które jest przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń z limitem podążającym za kursem referencyjnym lub z lepszym. Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami kursu referencyjnego. Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podażać za kursem referencyjnym. Definiuje się je w polu Limit PEG

portfel

Dwucyfrowy identyfikator portfela służący do określenia konta indywidualnego na rachunku instrumentów pochodnych nadawany przez KDPW na wniosek klienta

prawo poboru (walor PP)

Przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego (w skrócie JPP)

rachunek do spłaty

Rachunek bankowy na jaki wykonywana jest spłata zadłużenia z tytułu wykorzystania kredytu

rachunek

Jednoznaczny identyfikator nadany wskazujący na rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny prowadzony przez Biuro Maklerskie, w zależności od przyjętej terminologii nazywany jest również rachunkiem inwestycyjnym

sekcja

Pogrupowanie informacji w sekcje służy do logicznego zorganizowania prezentowanych w komponencie informacji i ułatwienia ich odczytu. Dodatkowo, sekcje w ramach komponentu mogą być zwijane i rozwijane. Zwinięcie sekcji powoduje odpowiednie zmniejszenie całego komponentu - może to ułatwić odczyt danych znajdujących się w pozostałych komponentach lub sekcjach

saldo po operacji

Saldo konta po zaksięgowaniu operacji

stan instrumentów pochodnych

Saldo instrumentów pochodnych znajdujące się na rachunku indywidualnym klienta

token

Urządzenie kryptograficzne, wyglądem przypominające niewielki kalkulator. Generuje ono jednorazowe, unikatowe kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz do akceptacji jego dyspozycji. Uruchomienie tokena wymaga podania specjalnego numeru PIN (kodu dostępu do tokena). Token wykorzystywany jest do potwierdzenia dokonywanej transakcji (np. przelewu)

typ dyspozycji

Graficzne wskazanie trybu wprowadzenia zlecenia. Obecnie jedynie zlecenia wprowadzane przez Internet oznaczone są symbolem

tytuł przelewu

Komentarz do operacji przelewu, jest informacją opisową o rodzaju i przeznaczeniu przelewu

typ kredytu

Określenie jednego z dopuszczonych w Domu Maklerskim typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np. L - linia kredytowa, P - kredyt na rynek pierwotny, K - kredyt z kontem debetowym

walor

Jednoznaczny skrót nazwy papieru wartościowego wskazujący na papier dopuszczony do publicznego obrotu, który w zależności do kontekstu może być akcją, prawem do akcji, prawem poboru, obligacją, kontraktem terminowym, warrantem lub opcją

wartość dostępna dla zleceń

Stan wolnych środków pieniężnych klienta, które mogą być wykorzystane na pokrycie składanych zleceń, opłacenie transakcji OTP, zostać przelane na rachunek bankowy Klienta lub wypłacone

wartość zlecenia

Wartość rozliczonej transakcji (iloczyn kursu po jakim transakcja została zawarta i ilości zrealizowanej)

Ważność

Ważność zlecenia określana poprzez typ ważności oraz opcjonalnie datę lub czas ważności (w zależności od typu ważności). określa okres w jakim zlecenie maklerskie ma być ważne w karnecie na GPW

WDA

Zlecenie z ważnością domyślną, ważne bezterminowo

WDC

Zlecenie z ważnością do czasu dla wskazanego dnia

WDD

Zlecenie z ważnością do wskazanego dnia

WIA

Zlecenie z taką opcją ważności realizowane jest w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część jest usuwana z karnetu zleceń. Jeżeli podczas pierwszej transakcji zostanie zrealizowana tylko część zlecenia to pozostała część traci ważność i jest anulowana;

WLA

Zlecenie z taką opcją ważności musi zostać wykonane w całości natychmiast po wprowadzeniu do arkusza, a jeżeli nie da się wykonać w całości to zlecenie traci ważność i jest usuwane z arkusza zleceń;

WNF

Zlecenie z taką opcją ważności będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Otwarcie lub Zamknięcie

WNZ

Zlecenie z taką opcją ważności będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Zamknięcie

wymagalność kredytu

Termin wymagalności umowy kredytowej oznaczający datę, po której kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wykorzystania kredytu kredytodawcy

Wycena bieżąca (wartość rynkowa)

Wycena papierów wartościowych na podstawie aktualnych kursów giełdowych

Wycena KDPW

Wycena papierów wartościowych wykonana przez KDPW

właściwy depozyt zabezpieczający

Środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych

zobowiązanie

Wartość środków finansowych stanowiąca zadłużenie klienta z tytułu realizacji transakcji giełdowych do zleceń Kupna korzystających z OTP w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wartością tych transakcji a kwotą wniesioną przez klienta w formie blokady środków pod zlecenie lub częściowego opłacenia transakcji

zaangażowanie kredytu

Suma bieżącego wykorzystania (pobrania) środków z kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych. W przypadku posiadania przez klienta większej liczby aktywnych umów kredytowych wartość zaangażowania wyznaczana jest jako suma wykorzystania środków dla wszystkich umów kredytowych