Złożone wnioski

_images/G25_wnioski_zlozone.png

Komponent umożliwia zarządzanie złożonymi wnioskami - przeglądanie oraz anulowanie. Lista prezentuje złożone przez użytkownika wnioski, zgodne z bieżącym rachunkiem lub Klientem który je składał (w zależności od rodzaju wniosku).

Na pierwszym miejscu komponentu dostepny jest filtr umożliwiający zawężenie listy zgodnie z podanym stanem wniosku:

Wszystkie - domyślnie wybrane, powoduje wyswietlenie wszystkich wniosków (zgodnie rachuniem oraz Klientem który je składał), bez względu na ich stan

Anulowany - wnioski anulowane przez Klienta

Odrzucony - wnioski odrzucone przez operatora systemu

Rozpatrywany - wnioski będące obecnie rozpatrywane przez operatora systemu

Wykonany - wnioski rozpatrzone i wykonane przez operatora systemu

Zarejestrowany - wnioski zarejestrowane i przeznaczone do rozpatrzenia przez operatora systemu

Po wybraniu żądanego stanu wniosku i naciśnięciu przycisku Pobierz zaprezentowana będzie lista złozonych wniosków, spełniających wybrane kryteria:

Kolumny - lista złozonych wniosków

Stan - stan wniosku zgodnie z dziedziną: Z - Zarejestrowany, D - Odrzucony, A - Anulowany, W - Wykonany, R - Rozpatrywany

Identyfikator - unikalny identyfikator wniosku w systemie

Nazwa - nazwa złożonego wniosku

Data rejestracji - data i czas złożenia wniosku

Rachunek - rachuenk dla którego złozono wniosek. Jeśli wniosek jest związany z Klientem (jest to specyficzny rodzaj wniosku) - wówczas w polu tym prezentowana będzie wartość pusta

Przyciski

Anuluj - przycisk stanie się aktywny po zaznaczeniu od jednego do wielu wniosków z listy, których stan wskazuje na Zarejestrowany. Po zaznaczeniu wniosku o innym stanie - przycisk stanie się nieaktywny. Jego naciśniecie spowoduje wysłanie dyspozycji anulowania wniosku

Szczegóły - przycisk stanie się aktywny po zaznaczeniu jednego wniosku na liście. Po zaznaczeniu więcej niż jednego wniosku z listy - przycisk stanie się nieaktywny. Jego naciśniecie spowoduje wyświetlenie okna Szczegóły wniosku

Szczegóły wniosku

_images/G25_wnioski_szczegoly.png

Okno przedstawia postać wniosku w formie zdefiniowanej przez operatora systemu i zgodnie z taką formą w jakiej wniosek został złożony.

Jeśli do danego wniosku dodany został szablon wydruku - w prawym górnym rogu okna udostępniony będzie przycisk Drukuj. Po naciśnięciu przycisku możliwe będzie wygenerowanie raportu przedstawiającego szczegóły wniosku.

_images/G25_wnioski_skladanie.png

Składanie wniosków

Funckja składania wniosków jest dostepna bezpośrednio z menu Wnioski, przechodząc do szczegółów danej grupy wniosków i wskazując wybrany wniosek.

Zawartość menu wniosków jest definiowana przez upoważnionych operatorów systemu.

Rachunek maklerski jest przykładem grupy wniosków definiowanych przez operatora.

Ta pozycja menu dostępna jest dynamicznie, w zależności od aktualnie zdefiniowanych aktywnych grup wniosków.

Po wybraniu wniosku przez klienta wyświetlany jest formularz wraz z przyciskami:

Wyślij - przycisk jest nieaktywny do momentu wypełnienia wszystkich obligatoryjnych pól wniosku. Po wypełnieniu wniosku klient wybiera przycisk i potwierdza chęć wysłania wniosku. Po wysłaniu wniosku tworzony jest raport z informacją o przyjęciu wniosku zawierający identyfikator dyspozycji dla wniosku.

Wróć - przycisk zamyka okno wniosku