Dyspozycje

_images/G23_dyspozycje.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o dyspozycjach zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Filtr

_images/G23_dyspozycje_filtr.png

W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista dyspozycji(w tym także dzień dzisiejszy - wybierając okres Bieżące). Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 - 28.03.2012).

Ponadto listę dyspozycji można zawężyć definiując warunki dodatkowe filtrowania (dostępne w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takie jak:

  • Typ dyspozycji - wybór obiektu z listy rozwijanej obiektów, dla jakiego mają być prezentowane dyspozycje.
  • ID dyspozycji - możliwość wskazania konretnego identyfikatora dyspozycji (jest on podawany na potwierdzeniu przyjęcia dyspozycji po jej rejestracji)
  • Pokaż tylko odrzucone - możliwość zaznaczenia opcji prezentacji tylko dyspozycji odrzuconych przez system

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę dyspozycji w wybranym zakresie:

Lista dyspozycji w wybranym zakresie

Sekcja zawiera listę prezentującą dyspozycje, zgodnie z wybranym w filtrze zakresem. Lista zawieraja następujące kolumny:

Kolumny

Czas rejestracji - data i czas rejestracji dyspozycji;

ID dyspozycji - identyfikator dyspozycji;

Typ dyspozycji - typ dyspozycji wskazujący obiekt, dla jakiego wysłano dyspozycję;

Stan - stan dyspozycji, jako jeden z dziedziny:

ODR - dyspozycja odrzucona

OCZ - dyspozycja oczekująca na obsługę

OBS - dyzpozycja obsłużona poprawnie

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

Powód odrzucenia - w przypadku dyspozycji odrzuconej (stan ODR) pole to prezentuje powód odrzucenia

Przyciski

Szczegóły - umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów dyspozycji.