Koszyki zleceń

_images/G17_koszyki_zlecen.png

Komponent umożliwia zarządzanie zleceniami zachowanymi w koszykach w celu ich zgromadzenia i wysłania na giełdę w dowolnym momencie.

Po wysłaniu koszyka zleceń (tj. wszystkich zleceń w koszyku) lub pojedynczych zleceń z koszyków - zlecenia te nie zostaną usunięte do czasu ręcznego ich usunięcia (po wywołaniu odpowiedniej funkcji usuwania koszyków i zleceń).

Lista koszyków

_images/G17_koszyki_zlecen_lista_koszyki.png

Po uruchomieniu komponentu widoczna jest lista koszyków zleceń. Możliwe jest tu zarządzanie istniejącymi koszykami (usuwanie i klonowanie koszyków, zmiana nazwy koszyka) oraz tworzenie nowych koszyków.

Możliwe jest także wysłanie danego koszyka zleceń, tj. wysłanie na giełdę wszystkich zleceń zarejestrowanych w danym koszyku.

Kolumny

Nazwa koszyka - nazwa koszyka nadana przez Klienta

Ilość zleceń w koszyku - ilość zleceń zarejestrowanych w koszyku

Przyciski

Dodaj - przycisk umożliwia dodawanie nowego koszyka zleceń. Po naciśnięciu przycisku system zapyta o nazwę koszyka i utworzy pusty koszyk

Zmień nazwę - przycisk umożliwia zmianę nazwy istniejącego koszyka zleceń. Po zaznaczeniu koszyka na liście i naciśnięciu przycisku system poprosi o podanie nowej nazwy koszyka

Usuń - przycisk umożliwia usuwanie koszyka zleceń wraz z zawartością po zaznaczeniu koszyka na liście i naciśnięciu przycisku

Klonuj - przycisk umożliwia klonowanie koszyka zleceń, czyli skopiowanie istniejącego koszyka zleceń wraz z zawartością i utworzenie go pod inna nazwą. Po zaznaczeniu koszyka na liście i naciśnięciu przycisku system poprosi o podanie nowej nazwy koszyka. Klonowany koszyk zostanie pozostawiony bez zmian

Wyślij - przycisk umożliwia wysyłanie całego koszyka, tj. wszystkich zleceń zarejestrowanych w koszyku, po zaznaczeniu koszyka na liście i naciśnięciu przycisku

Zawartość koszyka zleceń

_images/G17_koszyki_zlecen_lista_zlecenia.png

Po zaznaczeniu określonego koszyka zleceń, poniżej listy koszyków zaprezentowana będzie zawartość wybranego koszyka (lista zleceń zarejestrowanych w koszyku) oraz funkcje związane z edycją tych zleceń (wysyłanie zaznaczonych zleceń na giełdę, edycja oraz usuwanie zleceń, zmiana ważności zleceń).

Zlecenia są przentowane na liście w nastepujących kolumnach:

Kolumny

Oferta - strona oferty zlecenia: Kupno czy Sprzedaż

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego złożono zlecenie (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie na giełdzie. Ilość ta może być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji);

Limit ceny - limit ceny podany na zleceniu;

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może byc prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

OTP - określa czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności (Tak lub Nie)

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

Data sesji - Data wskazująca na dzień sesyjny

Limit aktywacji -dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku

Limit PEG - Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor

Wartość zlecenia - wartość netto zlecenia maklerskiego, wyrażająca hipotetyczną wartość zlecenia rozumianą jako iloczyn ilości i limitu

Prowizja - wartość prowizji jaką będzie naliczona jeśli zlecenie zostanie zrealizowane

Wymagana blokada - wartość blokady finansowej jaka zostanie wykonana w momencie wysłania zlecenia

Waluta rozliczenia - waluta w jakiej zlecenie będzie rozliczane

Przyciski

Wyślij wszystkie - przycisk umożliwia wysyłanie na giełdę wszystkich zleceń zarejestrowanych w koszyku, tj. wszystkich zleceń na liście;

Wyślij zaznaczone - przycisk umożliwia wysyłanie na giełdę tylko tych zleceń, które zostały zaznaczone na liście. Zaznaczenie wielu pozycji na liście jest możliwe przy użyciu klawisza Ctrl

Usuń - przycisk umożliwia usuwanie zaznaczonych na liście zleceń. Zaznaczenie wielu pozycji na liście jest możliwe przy użyciu klawisza Ctrl

Zmień ważność - przycisk umożliwia masową zmianę ważności zaznaczonych na liście zleceń, zmiana ta może obejmować: datę sesji, datę ważności oraz typ ważności

Zachowaj - przycisk umożliwia zapisywanie zmian dotychczas wykonanych na zleceniach koszyka, od czasu rozpoczęcia edycji zleceń koszyka

Utwórz tabelę notowań - umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami zawartymi dla zleceń wybranego koszyka zleceń. Tabela będzie posiadać nazwę Koszyk zleceń [koszykZlecen], gdzie koszykZlecen to nazwa koszyka zleceń dla którego wywołano funkcję

Formularz edycji zlecenia koszykowego

_images/G17_koszyki_zlecen_formularz_edycji.png

Rejestracja zleceń do koszyka jest możliwa na wiele sposobów. Możliwe jest dodanie nowego zlecenia do koszyka z poziomu listy zleceń w koszyku. Można także zapisac zlecenie z poziomu formularza zlecenia maklerskiego po wybraniu funkcji Zachowaj do koszyka. Kolejną możliwością jest wywołanie okna formularza wielu zleceń również po wybraniu funkcji Zachowaj do koszyka.

Zlecenia zachowane w koszyku można także edytować. Edycja jest możliwa po zaznaczeniu jednego ze zleceń - atrybuty tego zlecenia pojawią się w formularzu edycji zlecenia dostepnego poniżej listy zleceń.

Formularz edycji zlecenia koszykowego zawiera identyczne pola jakie wystepują na zwykłym formularzu zlecenia maklerskiego.

Formularz ten zawiera jednak inny zestaw przycisków:

Przyciski

Przelicz - przycisk umożliwia wywołanie szybkiego przeliczenia wartości zlecenia

Kalkulator - przycisk umożliwia wywołanie okna kalkulatora zaawansowanego

Wyczyść - przycisk umożliwa wyczyszczenie wypełnionych pól formularza

Nadpisz pozycję - przycisk umożliwia zapis wprowadzonych zmian w zleceniu zarejestrowanym juz w koszyku, w sytuacji gdy zaznaczono do edycji jedno ze zleceń z listy zleceń koszyka i dokonano jakichkolwiek zmian na tym zleceniu

Dodaj - przycisk umożliwia dodanie nowego zlecenia do listy zleceń koszyka zgodnie z wprowadzonymi atrybutami w formularzu. Jeśli przycisk ten zostanie nacisnięty podczas edycji któregoś ze zleceń z koszyka - wykonane zostanie dodanie kolejnego zlecenia do listy o identycznych atrybutach