Transakcje

_images/G16_transakcje.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o transakcjach bieżących oraz historycznych, zawartych dla zleceń zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego.

Uwaga

Transakcje bieżące to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w dniu bieżącym. Transakcje takie są prezentowane w ramach zakładki Bieżące.

Transakcje historyczne to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Transakcje takie są prezentowane w ramach zakładki Historia. Domyślnie zastosowany przedział czasowy to ostatnie 7 dni. Aby zmienić domyślny przedział czasowy i zastosować inne warunki filtrowania należy rozwinąć sekcję filtru poprzez kliknięcie na elemencie Warunki wyboru.

Z tego wynika, że transakcja zawarta minutę temu jest również traktowana jako transakcja historyczna, będzie znajdowała się na liście dostępnej po wybraniu zakładki Bieżące jak i Historia.

Lista transakcji

Lista transakcji zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Czas zawarcia - data i czas zawarcia transakcji na giełdzie;

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego złożono zlecenie (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Oferta - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż;

Ilość - ilość z transakcji, wyrażona w sztukach;

Kurs - kurs, dla którego zawarto transakcję, wyrażony w jednostka notowania;

Wartość - wartość transakcji wyrażona w walucie notowania, zgodna z iloczynem ilości z transakcji oraz kursu transakcji;

Prowizja - wartość prowizji pobranej od transakcji, wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

Nr.transakcji - numer noty kontraktowej,

Data rozliczenia - data rozliczenia transakcji w systemie KDPW;

Kwota nieopłacona - wartość nieopłaconej kwoty transakcji wynikającej z odroczonego terminu płatności (OTP);

Status zlecenia - określenie czy zlecenie, dla którego zawarto transakcję jest jeszcze aktywne czy jest już historyczne;

ID zlecenia - identyfikator zlecenia maklerskiego, dla którego zawarto transakcję;

Giełda - kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy;

Kurs przewalutowania - kurs przewalutowania transakcji;

Przyciski

Szczegóły zlecenia - umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia oraz wszystkich transakcji i modyfikacji wykonanych dla zlecenia. Po zaznaczeniu transakcji z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane zlecenia dla którego zawarto wskazaną transakcję.

Historia - warunki wyboru

_images/G16_hist_transakcji_filtr.png

W zakładce Historia domyślnie prezentowane są transakcje zawarte w ciągu ostatnich 7 dni. Możliwe jest zastosowanie innych warunków filtrowania dostępnych po rozwinięciu sekcji filtru, klikając na elemencie Warunki wyboru. Oprócz zmiany zakresu czasowego możliwe jest zdefiniowanie warunków dodatkowych filtrowania (dostępnych w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takich jak:

 • oferta - wybór strony oferty zlecenia:

  • Kupno - pokaż zlecenia kupna
  • Sprzedaż - pokaż zlecenia sprzedaży
  • OTP - pokaż tylko zlecenia kupna z Odroczonym Terminem Płatności (OTP). Zaznaczenie tej opcji spowoduje odznaczenie pozostałych opcji oferty (tzn. opcji nie można łączyć z innymi opcjami oferty)
 • Portfel - wybór portfela z którego zarejestrowano zlecenie

 • Typ waloru - wybór typu waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie

 • Giełda - wybór giełdy, na której notowany jest (lub był) walor, dla którego zarejestrowano zlecenie

 • Walor - wybór waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie. Lista walorów dotyczy wszystkich walorów, dla których zawarto transakcje. Jeśli wybrano okres Bieżące - lista walorów będzie objęta tylko transakcjami dla walorów z dnia bieżącego.

Po dokonaniu wyboru warunków należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę transakcji w wybranym zakresie.