Oferty publiczne

_images/G11_oferty_publiczne.png

Widok przedstawia dane dotyczące ofert publicznych i ofert z prawem poboru, przedstawiając listę złożonych dyspozycji zapisu na nowe emisje umożliwiając rejestrację dyspozycji zapisu na nowe emisje w postaci dwóch zakładek:

Oferty publiczne (IPO)

_images/G11_oferty_publiczne_IPO.png

W zakładce prezentowana jest lista zleceń (zapisów) złożonych w ofercie publicznej. Ponadto dostępna jest możliwość inicjacji zlecenia w ofercie publicznej (IPO) dla dostępnych emisji.

W zakładce dostępne są dwie sekcje:

  • Wybór oferty publicznej
  • Lista złożonych zleceń (zapisów) w ofercie publicznej

Wybór oferty publicznej

Sekcja umożliwia wybranie oferty publicznej, dla której Klient chciałby złożyć zlecenie IPO.

Wybór oferty publicznej jest możliwy poprzez rozwinięcie listy umieszczonej w polu Walor, prezentującej nazwy handlowe papierów wartościowych dla aktywnych ofert publicznych, które zostały udostępnione dla rachunku Klienta.

Po wybraniu oferty z listy rozwijanej przycisk Złóż zlecenie stanie się aktywny.

Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostaje okno formularza zlecenia IPO.

Lista złożonych zleceń (zapisów) w ofercie publicznej

Sekcja umożliwia przeglądanie złożonych zleceń (zapisów) w ofercie publicznej, dla rachunku inwestycyjnego. Z tego miejsca istnieje możliwość anulowania zleceń, które można anulować (zgodnie z zapisem w prospekcie emisyjnym danej spółki).

Anulowanie wybranych zleceń jest dostępne po zaznaczeniu zleceń i kliknięciu przycisku Anuluj zlecenie. Jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie anulowania zlecenia (zapisu).

Lista zleceń zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Stan - stan zlecenia zapisu zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (dostepnej po najechaniu na symbol stanu);

ID zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego;

Walor - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie;

Ilość - ilość na jaką opiewa zlecenie;

Cena - limit ceny podany na zleceniu;

Data sesji - datę sesji na którą złożone zostało zlecenie;

Data ważności - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne;

Zlecenie IPO

_images/G11_formularz_IPO.png

Formularz zlecenia umożliwia zdefiniowanie atrybutów zlecenia IPO.

Pola formularza

Walor - nazwa handlowa papieru wartościowego, którego dotyczy zlecenie

Ilość - pole umożliwiające wprowadzenie żądanej ilości sztuk na jaką ma opiewać zlecenie (zapis). Ilość powinna być zgodna z ilością minimalną i maksymalną, określoną w polach znajdujących się poniżej;

Ilość min. - pole określające dolne ograniczenie ilości, jaką można podać w polu Ilość;

Ilość max. - pole określające górne ograniczenie ilości, jaką można podać w polu Ilość;

Cena - pole umożliwiające podanie ceny, na jaką ma opiewać zlecenie (zapis). Pole jest do edycji jedynie wtedy, kiedy dla Oferty wartość limitu ceny określona jest jako przedział wartości. Wartość pola powinna być wtedy zgodna z ceną minimalną i maksymalną, określoną w polach znajdujących się poniżej. Jeśli w prospekcie emisji ustalono jedną możliwą cenę - nie ma możliwości jej edycji;

Cena min. - pole określające dolne ograniczenie ceny, jaką można podać w polu Cena;

Cena max. - pole określające górne ograniczenie ceny, jaką można podać w polu Cena;

Data sesji - pole określające datę sesji na którą będzie złożone zlecenie;

Data ważności - pole określające datę sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne;

Waluta - pole określające walutę dla której składane jest zlecenie

Opis - obligatoryjny zapis z prospektu emisyjnego, na który zapisujący się wyraża zgodę decydując się na wysłanie zlecenia;

Poniżej edytowalnych pól formularza znajdują się informacje o możliwych terminach składania zlecenia oraz anulowania zleceń dla wybranej oferty.

W polu należności wyświetlana jest informacja o możliwym sposobie i rodzaju należności do wykorzystania w celu finansowania zlecenia.

Formularz oferuje również funkcję przeliczenie wartości zlecenia. Kalkulacja odbywa się w nowym oknie, wyświetlonym w skutek naciśnięcia przycisku Kalkulator znajdującego się na spodzie okna.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych przez Klienta atrybutów zlecenia IPO, w celu jego wysłania na giełdę należy kliknąć przycisk Wyślij. System wykona w tym momencie weryfikację wprowadzonych atrybutów pod kątem ich poprawności oraz uzyskania wszystkich niezbędnych atrybutów, wymaganych przez giełdę, takich jak:

  • limit ceny (z zachowaniem odpowiedniego kroku notowań)
  • ilość papierów wartościowych mających być przedmiotem transakcji,

Po wykonaniu weryfikacji system zarejestruje zlecenie IPO. Ponadto jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonego zlecenia na giełdę.

Po wysłaniu zlecenia na ekranie zostanie zaprezentowane okno potwierdzenia zarejestrowania zlecenia, zawierające opis wszystkich atrybutów zlecenia i dokładny czas jego wysłania.

Oferty z prawem poboru

W zakładce prezentowane są informacje o złożonych dyspozycjach zapisu na nowe emisje z wykorzystaniem praw poboru. Możliwe jest także anulowanie złożonych zapisów.

Zapisy są możliwe dla terminu podstawowego oraz dodatkowego, w zależności od posiadanych uprawnień dla danego waloru. Wybór terminu podstawowego lub dodatkowego odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej zakładki:

Termin podstawowy

_images/G11_prawa_poboru_podst.png

Wybór emisji z prawem poboru w terminie podstawowym

Sekcja umożliwia wybranie oferty z prawem poboru w terminie podstawowym, dla której Klient chciałby złożyć zapis.

Wybór oferty jest możliwy poprzez rozwinięcie listy umieszczonej w polu Walor PNE, prezentującej nazwy handlowe papierów wartościowych dla aktywnych ofert, dla których Klient posiada uprawnienia do zapisu. Uprawnienia do złożenia zapisu w terminie podstawowym są aktywne dla danego zapisu, jeśli na rachunku inwestycyjnym Klienta znajdują się papiery wartościowe będące jednostkowymi Prawami Poboru danej emisji oraz jeśli oferta zapisu jest ważna.

Po wybraniu oferty z listy rozwijanej przycisk Złóż zapis stanie się aktywny. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno umożliwiające zdefiniowanie atrybutów zapisu opisane w sekcji Zapis w terminie podstawowym


_images/G11_prawa_poboru_podst_lista.png

Lista złożonych zapisów w terminie podstawowym

Sekcja umożliwia przeglądanie zapisów złożonych w terminie podstawowym w ofercie z prawem poboru, dla rachunku inwestycyjnego.

Z tego miejsca istnieje możliwość anulowania zapisów, jeśli pozwala na to stan zapisu. Anulowanie wybranych zapisów jest dostępne po zaznaczeniu wiersza z zapisem i kliknięciu przycisku Anuluj zapis. Jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie anulowania zapisu.

Lista zapisów zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Stan - stan zapisu zapisu zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po naciśnięciu przycisku ?);

ID zapisu - unikalny identyfikator dyspozycji zapisu;

Walor PNE - nazwa handlowa waloru Prawa do Nowej Emisji, dla którego złożono zapis w terminie podstawowym;

Ilość - ilość na jaką opiewa zapis;

Cena - limit ceny na jaką opiewa zapis;

Wartość - pole określające wartość zapisu, informujące o wysokości środków finansowych, jaką Klient wniósł w celu rejestracji zapisu. Wartość ta wynika z Ilości zapisu oraz ceny emisyjnej;

Data zapisu - data rejestracji dyspozycji zapisu;

Termin dodatkowy

_images/G11_prawa_poboru_dodatk.png

Wybór emisji z prawem poboru w terminie dodatkowym

Sekcja umożliwia wybranie oferty z prawem poboru w terminie dodatkowym, dla której Klient chciałby złożyć zapis.

Wybór oferty jest możliwy poprzez rozwinięcie listy umieszczonej w polu Walor PNE, prezentującej nazwy handlowe papierów wartościowych dla aktywnych ofert, dla których Klient posiada uprawnienia do zapisu. Uprawnienia do złożenia zapisu w terminie dodatkowym są aktywne dla danego zapisu jeśli na rachunku inwestycyjnym Klienta znajdowały się papiery wartościowe Starej Emisji w dniu ustalenia Prawa Poboru oraz jeśli oferta zapisu jest ważna.

Po wybraniu oferty z listy rozwijanej przycisk Złóż zapis stanie się aktywny. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno umożliwiające zdefiniowanie atrybutów zapisu opisane w sekcji Zapis w terminie dodatkowym


_images/G11_prawa_poboru_dodatk_lista.png

Lista złożonych zapisów w terminie dodatkowym

Sekcja umożliwia przeglądanie złożonych zapisów w terminie dodatkowym w ofercie z prawem poboru, dla rachunku inwestycyjnego.

Z tego miejsca istnieje możliwość anulowania zapisów, jeśli pozwala na to stan zapisu. Anulowanie wybranych zapisów jest dostępne po zaznaczeniu wiersza z zapisem i kliknięciu przycisku Anuluj zapis. Jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji została aktywowana w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie anulowania zapisu.

Lista zapisów zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Stan - stan zapisu zapisu zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po naciśnięciu przycisku ?);

ID zapisu - unikalny identyfikator dyspozycji zapisu;

Walor PNE - nazwa handlowa waloru Prawa do Nowej Emisji, dla którego złożono zapis w terminie dodatkowym;

Ilość - ilość na jaką opiewa zapis;

Ilość zreal. - ilość zrealizowana wynikająca z redukcji zapisu;

Cena - limit ceny na jaką opiewa zapis;

Wartość - pole określające wartość zapisu, informujące o wysokości środków finansowych, jaką Klient wniósł w celu rejestracji zapisu. Wartość ta wynika z Ilości zapisu oraz ceny emisyjnej;

Data zapisu - data rejestracji dyspozycji zapisu;