Zlecenia

_images/G09_zlecenia.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o zleceniach zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego.

Uwaga

Zlecenia bieżące to takie, których ważność jest ciągle aktualna (nie wygasła) tzn. data ważności zlecenia jest niemniejsza od daty bieżącej (lub zlecenie nie zawiera daty ważności - w przypadku zleceń z ważnością WDA, WIA, WLA, WNZ, WNF, WDC).

Zleceniami bieżącymi nazywane są więc zlecenia spełniające jeden z następujących warunków:

 • zlecenie zostało zarejestrowane bieżącego dnia (niezależnie od tego czy są już wykonane czy jeszcze aktywne)
 • zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, ale nadal aktywne (jego ważność nie wygasła)
 • zlecenie jest zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, nieaktywne na bieżącej sesji, które będzie aktywne w terminie późniejszym (oczekujące).

Zlecenia bieżące zostały umieszczone w grupach określających ich stan wykonania. Grupy te zostały umieszczone w postaci zakładek, spełniających rolę filtru tych zleceń. Wyróżniane są następujące grupy zleceń bieżących:

 • Wszystkie - zakładka prezentuje wszystkie zlecenia bieżące

 • Aktywne - zakładka zawiera zlecenia bieżące aktywne na bieżącej sesji giełdowej lub oczekujące na aktywację. Możliwa jest zmiana stanu takich zleceń (można je modyfikować lub anulować, o ile pozwala na to ich specyfika). Zlecenia aktywne to zlecenia o następującym stanie:

  WPR - Wprowadzone

  ZKS - Zaksięgowane

  WYS - Wysłane

  RNK - Na rynku

  ZRC - Zrealizowane częściowo

  WTA - W trakcie anulowania

  WTM - W trakcie modyfikacji

 • Wykonane - zakładka zawiera zlecenia, które straciły swoją aktywność i nie jest możliwa juz żadna ingerencja w ich stan (zostały anulowane, odrzucone lub całkowicie zrealizowane). Zlecenia wykonane to zlecenia o następującym stanie:

  ZRE - Zrealizowane

  ZMK - Zamknięte

  ANL - Anulowane

  ODR - Odrzucone

Zlecenia historyczne to zlecenia złożone z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Zlecenia takie są prezentowane w ramach zakładki Historia. Domyślnie zastosowany przedział czasowy to ostatnie 7 dni. Aby zmienić domyślny przedział czasowy i zastosować inne warunki filtrowania należy rozwinąć sekcję filtru poprzez kliknięcie na elemencie Warunki wyboru.

Lista zleceń

Lista zleceń zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Stan - stan zlecenia zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po najechaniu kursorem na stan). Stan zlecenia może przyjąć jedną z następujących wartości:

WPR - Wprowadzone

ZKS - Zaksięgowane

WYS - Wysłane

RNK - Na rynku

ZRC - Zrealizowane częściowo

WTA - W trakcie anulowania

WTM - W trakcie modyfikacji

ZRE - Zrealizowane

ZMK - Zamknięte

ANL - Anulowane

ODR - Odrzucone

Uwaga

Zlecenie może zostać oznaczone dodatkowym symbolem, niezależnie od jego stanu:

- - ilość na zleceniu została zredukowana (nie jest zgodna z ilością z dyspozycji)

! - zlecenie zostało błędnie obsłużone przez system giełdowy, natomiast opis błędu jest dostępny w oknie szczegółów zlecenia

ID zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego;

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego złożono zlecenie (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Oferta - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie na giełdzie. Ilość ta może być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji);

Ilość zreal. - ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie;

Limit ceny - limit ceny podany na zleceniu;

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

ID dyspozycji - identyfikator dyspozycji zlecenia maklerskiego

Czas rejestracji - dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie

Kanał dostępu - kanał za pośrednictwem którego zlecenie zostało utworzone. Może przyjąć jedną z wartości:

 • POK - zlecenie złożone w Punkcie Obsługi Klienta
 • Telefon - zlecenie złożone przez telefon
 • Internet - zlecenie złożone przez internet
 • Mobile - zlecenie złożone za pośrednictwem aplikacji mobilnej
 • AUTO - zlecenie wygenerowane automatycznie.

Limit aktywacji - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń

Limit PEG - Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku

OTP - pole określające czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności (Tak lub Nie)

POD - zaznaczenie atrybutu powoduje podtrzymanie na rynku zlecenia, które przekracza limit wartości, limit ilości, widełki statyczne bądź dynamiczne; Dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych pole jest niedostępne dla edycji

Data sesji - data wskazująca na dzień sesyjny

Giełda - giełda na którą złożono zlecenie

Wartość transakcji - wartość transakcji zawartych do zlecenia

Prowizja - wartość prowizji od transakcji zawartych do zlecenia

Kwota blokady - wartość środków finansowych zablokowanych pod zlecenie

Waluta rozliczenia - waluta w której zlecenie będzie rozliczane. W walucie tej wyrażone są wartości pól Wartość transakcji, Prowizja, Kwota blokady

Przyciski

_images/ikona_utworz_tabele_notowan.png

umieszczony w lewym dolnym rogu formatki przycisk z ikoną obrazującą wykres, zdefiniowany jako Utwórz tabelę notowań; umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami objętymi wszystkimi bieżącymi zleceniami. Funkcja będzie ignorować zlecenia historyczne. Tabela będzie posiadać nazwę Moje zlecenia;

Powtórz - przycisk umożliwia wprowadzenie kolejnego (nowego) zlecenia, przepisując atrybuty wybranego zlecenia, aktualizując jedynie datę sesji do bieżącej. Naciśnięcie spowoduje inicjację formularza zlecenia, wypełnionego atrybutami wskazanego zlecenia

Modyfikuj - przycisk umożliwia modyfikację atrybutów wskazanego zlecenia. Naciśnięcie spowoduje inicjację formularza zlecenia, wypełnionego atrybutami wskazanego zlecenia. W trybie modyfikacji formularz pozwala na edycję następujących atrybutów zlecenia: OTP, Ilość, Limit ceny, Ważność, Limit aktywacji, Ilość ujawniana, Ilość minimalna

Anuluj - przycisk umożliwia anulowanie wskazanych zleceń. Możliwe jest tu wskazanie więcej niż jednego zlecenia do anulowania. Po naciśnięciu przycisku wysłana zostanie dyspozycja anulowania wybranych zleceń. Jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji jest aktywna w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania dyspozycji anulowania

Szczegóły zlecenia - umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia oraz transakcji i modyfikacji wykonanych dla zlecenia. Po zaznaczeniu zlecenia z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane wskazanego zlecenia

Historia - warunki wyboru

_images/G10_hist_zlecen_filtr.png

W zakładce Historia domyślnie prezentowane są zlecenia złożone w ciągu ostatnich 7 dni. Możliwe jest zastosowanie innych warunków filtrowania dostępnych po rozwinięciu sekcji filtru, klikając na elemencie Warunki wyboru. Oprócz zmiany zakresu czasowego możliwe jest zdefiniowanie warunków dodatkowych filtrowania (dostępnych w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takich jak:

 • Oferta - wybór strony oferty zlecenia:

  • Kupno - pokaż zlecenia kupna
  • Sprzedaż - pokaż zlecenia sprzedaży
  • OTP - pokaż tylko zlecenia kupna z Odroczonym Terminem Płatności (OTP). Zaznaczenie tej opcji spowoduje odznaczenie pozostałych opcji oferty (tzn. opcji nie można łączyć z innymi opcjami oferty)
 • Portfel - wybór portfela z którego zarejestrowano zlecenie

 • Typ waloru - wybór typu waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie

 • Giełda - wybór giełdy, na której notowany jest (lub był) walor, dla którego zarejestrowano zlecenie

 • Walor - wybór waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie. Lista walorów dotyczy wszystkich walorów, na które kiedykolwiek zarejestrowano zlecenie licząc od dnia poprzedniego wstecz

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę zleceń w wybranym zakresie.

Szczegóły zlecenia

_images/G09_szczegoly_zlecenia.png

Okno przedstawia pełne szczegóły dla danego zlecenia maklerskiego. Szczegóły obejmują informacje podzielone na 3 obszary, wydzielone specjalnymi zakładkami:

 • Atrybuty - zakładka prezentuje wszystkie atrybuty zlecenia
 • Transakcje - zakładka prezentuje transakcje zawarte dla zlecenia
 • Modyfikacje - zakładka prezentuje modyfikacje zarejestrowane dla zlecenia oraz postać pierwotną zlecenia (przed wszelkimi modyfikacjami)

Niezależnie od tego która zakładka jest aktywna - na spodzie okna znajdują się następujące przyciski:

Przyciski

Modyfikuj zlecenie - przycisk umożliwia modyfikację atrybutów wskazanego zlecenia. Naciśnięcie spowoduje inicjację formularza zlecenia, wypełnionego atrybutami wskazanego zlecenia. W trybie modyfikacji formularz pozwala na edycję następujących atrybutów zlecenia: OTP, Ilość, Limit ceny, Ważność, Limit aktywacji, Ilość ujawniana, Ilość minimalna

Anuluj zlecenie - przycisk umożliwia anulowanie wskazanych zleceń. Możliwe jest tu wskazanie więcej niż jednego zlecenia do anulowania. Po naciśnięciu przycisku wysłana zostanie dyspozycja anulowania wybranych zleceń. Jeśli opcja potwierdzeń dyspozycji jest aktywna w ustawieniach personalizacji systemu Klient zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania dyspozycji anulowania

Powtórz zlecenie - przycisk umożliwia wprowadzenie kolejnego (nowego) zlecenia, przepisując atrybuty wybranego zlecenia, aktualizując jedynie datę sesji do bieżącej. Naciśnięcie spowoduje inicjację formularza zlecenia, wypełnionego atrybutami wskazanego zlecenia

Atrybuty

Zakładka prezentuje wszystkie atrybuty zlecenia maklerskiego. Ponadto w sytuacji, gdy dane zlecenie zostało odrzucone przez system giełdowy - treść błędu zostanie również przedstawiona w tym oknie.

Atrybuty są przedstawione w następujących polach:

Atrybuty - pola

ID zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego;

Stan - stan zlecenia, może przyjąć jedną z następujących wartości:

Wprowadzone

Zaksięgowane

Wysłane

Na rynku

Zrealizowane częściowo

W trakcie anulowania

W trakcie modyfikacji

Zrealizowane

Zamknięte

Anulowane

Odrzucone

Uwaga

Zlecenie może zostać oznaczone dodatkowym symbolem, niezależnie od jego stanu:

- - ilość na zleceniu została zredukowana (nie jest zgodna z ilością z dyspozycji)

! - zlecenie zostało błędnie obsłużone przez system giełdowy, natomiast opis błędu jest dostępny w polu Błąd GPW

Data sesji - Data wskazująca na dzień sesyjny

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

Czas rejestracji - dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie

Kanał dostępu - pole określające kanał dostępu, z którego Klient złożył zlecenie. Może to być jedna z wartości: Internet, Mobile, POK, Telefon, AUTO;

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego złożono zlecenie (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Oferta - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż

Giełda - giełda na która zostało złożone zlecenie

OTP - pole określające czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności (Tak lub Nie)

POD - zaznaczenie atrybutu powoduje podtrzymanie na rynku zlecenia, które przekracza limit wartości, limit ilości, widełki statyczne bądź dynamiczne; Dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych pole jest niedostępne dla edycji

Limit ceny - limit ceny podany na zleceniu;

Limit aktywacji -dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń

Limit PEG - Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor

Kwota blokady - wartość środków finansowych zablokowanych pod zlecenie

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie na giełdzie. Ilość ta może być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji);

Ilość zreal. - ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie;

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku

Kwota odroczenia - początkowa kwota odroczenia z tytułu OTP (Odroczonego Terminu Płatności)

Błąd GPW - treść błędu z systemu giełdowego, jeśli zlecenie zostało przez ten system odrzucone

Transakcje

Zakładka prezentuje listę wszystkich transakcji zrealizowanych dla danego zlecenia. Poniżej listy prezentowane jest podsumowanie, które oprócz standardowej sumy wartości prezentuje także arytmetyczną oraz średnią ważoną ilością dla kursu transakcji

Transakcje przedstawione są na liście w następujących kolumnach:

Transakcje - kolumny

Numer - identyfikator transakcji nadany przez system giełdowy (numer noty);

Ilość - zrealizowana ilość papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji;

Kurs - kurs po jakim zawarto transakcję;

Wartość - wartość netto transakcji wyrażona jako iloczyn kursu i ilości;

Prowizja - wartość prowizji od transakcji;

Czas zawarcia - czas i data zawarcia transakcji na giełdzie;

Data rozl. - data rozliczenia transakcji

Modyfikacje

Zakładka prezentuje listę wszystkich modyfikacji zarejestrowanych dla danego zlecenia. Prezentowana tu jest także postać pierwotna zlecenia, wskazującą jakie atrybuty miało zlecenie przed wszelkimi modyfikacjami.

Lista modyfikacji zlecenia oznacza także wytłuszczeniem takie atrybuty zlecenia, które zostały zmienione w stosunku do poprzedniej postaci zlecenia, które znalazło się na giełdzie (a więc dotyczy to także oznaczania zmian pomiędzy atrybutami zmieniającymi się w kolejnych modyfikacjach, o ile trafiły one poprawnie na giełdę)

Modyfikacje przedstawione są na listach w następujących kolumnach:

Wartości pierwotne zlecenia - kolumny

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewało zlecenie na giełdzie. Ilość ta mogła być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji);

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka była widoczna w arkuszu zleceń

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie miało być zrealizowane na rynku

Limit ceny - limit ceny podany na zleceniu;

Limit aktywacji - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń

Limit PEG - Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor

Ilość z dyspozycji - ilość z dyspozycji zlecenia. Ilość ta może być różna od ilości na jaką opiewało zlecenie na giełdzie jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość przed redukcją)

Data sesji - data wskazująca na dzień sesyjny

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie miało być ważne lub opcja ważności zlecenia;

Czas rejestracji zlecenia - dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie

Modyfikacje zlecenia - kolumny

Nr mod. - numer porządkowy modyfikacji. Mniejszy numer oznacza, że modyfikacja była zarejestrowana wcześniej. Numer 1 oznacza, że była to pierwsza zarejestrowana modyfikacja dla tego zlecenia;

Stan - stan modyfikacji zlecenia zgodny z dziedziną dostępną w legendzie (legenda jest dostępna po najechaniu kursorem na stan). Stan modyfikacji zlecenia może przyjąć jedną z następujących wartości:

WYC - Wycofana (jeśli modyfikacja została złożona poza sesją - dla zlecenia, które nie znalazło się jeszcze na giełdzie)

WYS - Wysłana

OBS - Obsłużona

ODR - Odrzucona

Uwaga

Modyfikacja zlecenia może zostać oznaczone dodatkowym symbolem, niezależnie od jego stanu:

- - ilość na zleceniu zmodyfikowanym została zredukowana (nie jest zgodna z ilością z dyspozycji modyfikacji)

! - modyfikacja zlecenia została błędnie obsłużona przez system giełdowy, natomiast opis błędu jest dostępny w polu Błąd GPW

Ilość - ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie zmodyfikowane na giełdzie. Ilość ta mogła być różna od ilości z dyspozycji modyfikacji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia zmodyfikowanego (pole prezentuje ilość po redukcji);

Ilość ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń

Ilość minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie zmodyfikowane ma być zrealizowane na rynku

Limit ceny - limit ceny podany na modyfikacji zlecenia;

Limit aktywacji - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie zmodyfikowane powinno pojawić się w arkuszu zleceń

Ilość z dyspozycji - ilość z dyspozycji modyfikacji zlecenia. Ilość ta może być różna od ilości na jaką opiewa zlecenie na giełdzie jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość przed redukcją)

Data sesji - data wskazująca na dzień sesyjny

Ważność - data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

Czas rejestracji modyfikacji - dokładny czas i data rejestracji modyfikacji zlecenia maklerskiego w systemie

Błąd GPW - treść błędu z systemu giełdowego, jeśli modyfikacja zlecenia została przez ten system odrzucone