Historia operacji na instrumentach finansowych

_images/G08_hist_PW.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach na rachunku instrumentów finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Historyczne operacje na instrumentach finansowych to operacje wykonane na rachunku instrumentów finansowych (papierów wartościowych), które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na stan posiadania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym.

Filtr

_images/G08_hist_PW_filtr.png

W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista operacji historycznych (w tym także operacji z dnia dzisiejszego - wybierając okres Bieżące). Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 - 28.03.2012).

Ponadto listę operacji można zawężyć definiując wymagany typ operacji ze względu na jej wpływ na stan rachunku instrumentów - wybierając z listy typów ofertę Kupna lub Sprzedaży.

Wymagane jest także wskazanie konkretnego, jednego instrumentu finansowego, dla którego ma byc zaprezentowana lista operacji.

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę operacji na rachunku instrumentów finansowych w wybranym zakresie i dla wybranego instrumentu finansowego:

Uwaga

Lista operacji może dotyczyć tylko jednego, wybranego instrumentu finansowego. Instrument ten nalezy wskazać w polu Walor w sekcji filtru. Lista walorów możliwych do wyboru obejmuje wszystkie walory na których dokonywano operacji (wyjątkiem jest przypadek w którym wybrano historię dla dnia bieżącego - na liście dostepnych walorów będa tylko te walory, dla których dokonywano jakichkolwiek operacji w dniu bieżącym)

Lista - historia operacji na instrumentach finansowych

Sekcja zawiera listę zawierającą operacje zgodne z wybranym zakresem, natomiast ponad listą znajdują się pola podsumowujące prezentowane na niej operacje:

Saldo początkowe - saldo początkowe danego instrumentu finansowego na początek wskazanego zakresu

Saldo końcowe - saldo końcowe danego instrumentu finansowego na koniec wskazanego okresu


Lista historycznych operacji finansowych jest prezentowana w postaci tabeli, prezentującej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja - dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Jeśli danego dnia nie wystąpiła żadna operacja, mimo że dzień ten zawiera się w wybranym przedziale czasowym - dzień ten (a zarazem grupa) nie będzie prezentowany.

Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:

  • Data
  • Saldo początkowe danego instrumentu finansowego na początek danego dnia,
  • Saldo końcowe danego instrumentu finansowego na koniec danego dnia.

W ramach danego dnia prezentowane sa operacje w formie listy, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor - instrument finansowy, którego dana operacja dotyczy;

Oferta - określenie oferty, związanej z daną operacją - kupno czy sprzedaż;

Opis - opis słowny operacji;

Identyfikator - identyfikator zlecenia maklerskiego, którego dana operacja dotyczy;

Ilość - wartość ilościowa operacji. Dla operacji związanych ze sprzedażą instrumentów wartość ta jest ujemna;

Saldo po operacji - saldo rachunku instrumentów finansowych po wykonaniu danej operacji.

Jeśli dana operacja na liście dotyczy zlecenia maklerskiego możliwe jest uzyskanie informacji o tym zleceniu. W tym celu nalezy zanzaczyc daną operacje i nacisnąć przycisk Szczegóły zlecenia, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wyświetlone zostanie okno szczegółów zlecenia.