Historia operacji finansowych

_images/G07_hist_fin.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Historyczne operacje finansowe to operacje wykonane na rachunku pieniężnym, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na wycenę rachunku finansowego.

Filtr

_images/G07_hist_fin_filtr.png

W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista operacji historycznych (w tym także operacji z dnia dzisiejszego - wybierając okres Bieżące). Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 - 28.03.2012).

Należy wskazać walutę w której mają być rozliczane wybierane operacje.

Ponadto listę operacji można ograniczyć wybierając tylko operacje gotówkowe (przydatne jeśli interesuje nas operacja związana z przelewami).

Należy także wybrać wymagany typ operacji ze względu na jej wpływ na wycenę rachunku pieniężnego - wybierając rodzaj konta na którym wykonano operację:
  • Podstawowe;
  • Blokady;
  • Należności;
  • Depozyty.

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę operacji finansowych w wybranym zakresie:

Lista - historia operacji finansowych

Sekcja zawiera listę zawierającą operacje zgodne z wybranym zakresem, natomiast ponad listą znajdują się pola podsumowujące prezentowane na niej operacje:

Saldo początkowe - saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek wskazanego zakresu

Saldo końcowe - saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec wskazanego zakresu


Lista historycznych operacji finansowych jest prezentowana w postaci tabeli zbierającej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja - dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Jeśli danego dnia nie wystąpiła żadna operacja, mimo że dzień ten zawiera się w wybranym przedziale czasowym - dzień ten (a zarazem grupa) nie będzie prezentowany.

Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:

  • Data
  • Saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek danego dnia,
  • Saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec danego dnia.

W ramach danego dnia prezentowane są operacje w formie listy, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Identyfikator - identyfikator zlecenia maklerskiego, którego dana operacja dotyczy;

Opis - opis słowny operacji;

Kwota - wartość kwotowa operacji. Dla obciążeń wartość ta jest ujemna;

Jeśli dana operacja na liście dotyczy zlecenia maklerskiego możliwe jest uzyskanie informacji o tym zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć daną operację i nacisnąć przycisk Szczegóły zlecenia, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wyświetlone zostanie okno szczegółów zlecenia.