Historia CRR

_images/G06_hist_crr.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych wyciągach CRR (pochodzących z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Historyczne wyciągi CRR to dokumenty opisujące wynik finansowy osiągnięty na Twoim rachunku inwestycyjnym, dotyczący handlu instrumentami notowanymi na rynku terminowym.

Warunki wyboru

_images/G06_hist_crr_filtr.png

Sekcję wywołuje się poprzez rozwinięcie jej klikając na opcji Warunki wyboru. W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana historia CRR rachunku.

Oprócz zmiany zakresu czasowego możliwe jest zdefiniowanie warunków dodatkowych filtrowania (dostępnych w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takich jak:

  • portfel depozytu zabezpieczającego
  • grupa walorów
  • walor

Po dokonaniu wyboru zakresu nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej wykres oraz listę CRR w wybranym zakresie.

Historia CRR

Historia CRR prezentowana jest w postaci zakłądek Wykres (portfel) oraz Lista CRR.

Wykres

_images/G06_hist_crr.png

Zakładka ‘Wykres’ zawiera wykres prezentujący wartości osiągniętych zysków lub poniesionych strat, zgodnie z uzyskanymi wyciągami CRR, we wskazanym okresie czasowym i w podziale na portfele w ramach kolejnych zakładek.

Słupek na wykresie wskazuje na wartość zysku lub straty na wszystkich pozycjach, dla danego portfela, w danym dniu.

Linia oznacza skumulowaną wartość zysku lub straty dla wszystkich pozycji dla danego portfela, w kolejnych dniach wybranego okresu (w pierwszym dniu wybranego okresu, dla którego uzyskano wyciąg CRR słupek oraz linia będą miały tę samą wartość).

Jeśli w danym dniu wybranego zakresu czasowego nie uzyskano wyciągu CRR - dzień taki nie znajdzie się na wykresie.

Lista CRR

_images/G06_crr_lista.png

Zakładlka ‘Lista CRR’ zawiera listę prezentującą wyciągi CRR pogrupowane na portfele, dla których zawarto umowę o prowadzenie depozytów zabezpieczających.

Jeśli dla danego portfela otrzymano we wskazanym okresie przynajmniej jeden wyciąg CRR - portfel ten będzie prezentowany pod postacią grupy. Każdy portfel (rachunek zabezpieczający) jest opisany wartością zysku lub straty osiągniętą we wskazanym okresie.

W ramach danego portfela prezentowane są dane z wyciągów CRR w formie listy, zawierającej następujące kolumny:

Data - dzień, którego dotyczy wyciąg CRR;

Walor - instrument finansowy, którego dany wyciąg CRR dotyczy;

Cena rozliczeniowa - wartość kwotowa ceny rozliczeniowej z wyciągu CRR, rozumianej jako iloczyn kursu rozliczeniowego oraz mnożnika, dla danego instrumentu;

Zysk/strata - wartość kwotowa osiągniętego zysku lub poniesionej straty z wyciągu CRR, dla danego instrumentu;