Wycena portfela

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o wycenie całkowitej bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Wycena rachunku polega na określeniu wartości rachunku pieniężnego oraz papierów wartościowych znajdujących się na rachunku i wykazaniu sumarycznej wartości obu rodzajów aktywów.

Uwaga

Wszystkie składniki kwot (np. finanse w walutach obcych) będą przeliczane na walutę systemową przy zastosowaniu standardowego mechanizmu kursów średnich.

Warunki wyboru

_images/G05_wycena_filtr.png

Sekcję wywołuje się poprzez rozwinięcie jej klikając na opcji Warunki wyboru. W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana wycena rachunku w poszczególnych dniach.

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej wycenę w wybranym zakresie.

Wycena za okres

_images/G05_wycena_wykres.png

Okno prezentuje wycenę portfela w wybranym okresie czasu na dwóch zakładkach.

Pierwsza zakładka Wykres zawiera wykres warstwowy, na którym można zaobserwować wartości poszczególnych wielkości portfela we wskazanym okresie. Informacje prezentowane na wykresie można dostosować w opcjach wykresu znajdujących się powyżej wykresu, uporządkowanych w dwóch grupach: Finanse oraz Instrumenty. Ponadto możliwe jest zaznaczenie opcji Wpłaty/wypłaty dzięki której na wykresie zaprezentowane zostaną wielkości operacji wpłat i wypłat na rachunku maklerskim w postaci dodatkowej serii danych przedstawionej w postaci słupków.

Zakres czasowy danych wykresu może być ograniczany dynamicznie poprzez zaznaczenie kursorem myszy wybranego obszaru zakresu (poprzez przeciągnięcie).

Po najechaniu kursorem na danym punkcie wykresu zostanie zaprezentowana ramka statusowa prezentująca wartości wyceny poszczególnych wielkości portfela.

Po kliknięciu na danym punkcie wykresu zaprezentowane zostanie okno szczegółów wyceny w danym dniu wyceny.

_images/G05_wycena_lista.png

Druga zakładka Wycena portfela zawiera listę zawierającą poszczególne dni wybranego okresu wyceny. Dla każdego dnia prezentowana jest wycena całkowita.

Klikając na dany dzień prezentujący wycenę całkowitą możliwe jest wyświetlenie szczegółów wyceny w tym dniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk Szczegóły, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Szczegóły wyceny w danym dniu

_images/G05_wycena_szczegoly_wykres.png

Okno szczegółów wyceny dla wybranego dnia prezentuje poszczególne wyceny rachunku pieniężnego oraz papierów wartościowych znajdujących się na rachunku - zaprezentowane w oddzielnych sekcjach.

Wycena całkowita

Wycena portfela - wartość całkowitej wyceny portfela (rachunku), uwzględniającej wycenę rachunku pieniężnego jak i wycenę posiadanych na rachunku papierów wartościowych;

Wycena finansów

Środki finansowe sumaryczne - wartość wyceny rachunku pieniężnego, stanowi sumę wszystkich posiadanych środków, również w walutach innych niż systemowa przeliczonych po średnim kursie NBP w danym dniu;

Udział % w portfelu - udział procentowy wartości rachunku pieniężnego w wartości całkowitej portfela (rachunku). Informuje jaką część portfela stanowią środki finansowe;

W tym wpłaty, W tym wypłaty - dodatkowa informacja o wysokości dokonanych w danym dniu wpłat / wypłat środków z rachunku, po przeliczeniu na domyślną walutę systemu.

Wycena finansów w walucie

Dla rachunków dla których na dany dzień występują środki w walutach innych niż waluta systemowa prezentowana jest dodatkowa sekcja z rozbiciem na środki finansowe w danych walutach.

Sekcja zawiera pola :

 • Wartość wyceny rachunku pieniężnego w danej walucie
 • Waluta kursu
 • Średni kurs NBP
 • Data kursu - data wyznaczenia średniego kursu NBP dla waluty w celu przewalutowania po średnim kursie NBP;

Wycena instrumentów finansowych

Walory sumaryczne - wartość wyceny rachunku papierów wartościowych;

Udział % w portfelu - udział procentowy wartości rachunku papierów wartościowych w wartości całkowitej portfela (rachunku). Informuje jaką część portfela stanowią papiery wartościowe.

Zakładki z Wyceną poszczególnych instrumentów finansowych

Sekcja składa się z trzech zakładek

Wykres;

Wycena instr. finansowych - instrumenty finansowe notowane w domyślnej walucie systemowej, wyceniane oddzielnie od instrumentów notowanych w innych walutach.

Wycena zagranicznych instr. finansowych - instrumenty finansowe notowane w walutach obcych, wyceniane oddzielnie od instrumentów notowanych w walucie systemowej.

Zakładka Wykres

Zakładka Wykres zawiera wykres kołowy, na którym można zaobserwować wartości poszczególnych wielkości portfela w danym dniu wyceny. Informacje prezentowane na wykresie można dostosować w opcjach wykresu znajdujących się powyżej wykresu, uporządkowanych w dwóch grupach: Finanse oraz Instrumenty.

Po kliknięciu na poszczególnych wielkościach prezentowanych na wykresie w postaci “ciastek” dokonywane jest ich wysunięcie z obszaru koła wykresu. Jeśli wysunięto wielkość związaną z grupą Instrumenty zostaną zaprezentowane poszczególne instrumenty finansowe wchodzące w skład danej wielkości.

Po najechaniu kursorem na danym punkcie wykresu zostanie zaprezentowana ramka statusowa prezentująca wartość wyceny określonej wielkości.

Zakładka Wycena instr. finansowych

_images/G05_wycena_szczegoly.png

Zakładka prezentuje listę wycen poszczególnych walorów, notowanych w domyślnej walucie systemowej, zawierającą następujące kolumny:

 • Walor - nazwa handlowa waloru;
 • Ilość - ilość waloru w danym dniu;
 • Kurs - kurs waloru;
 • Data ustal. kursu - data ostatniego ustalonego kursu waloru;
 • Wartość - wartość wyceny waloru w walucie systemowej;
 • Udział % - udział % waloru w pełnej wycenie walorów (100% to wycena wszystkich walorów);

Zakładka Wycena zagranicznych instr. finansowych

_images/G05_wycena_szczegoly_zagr.png

Zakładka prezentuje listę wycen poszczególnych walorów, notowanych w walutach innych niż waluta systemowa. Wyceny prezentowane są w postaci tabeli, prezentującej dane w grupach odzwierciedlających walutę notowania instrumentów. Jeśli w dniu wyceny wystąpił przynajmniej jeden instrument w danej walucie - wycena będzie prezentowana pod postacią grupy.

Grupa dla każdej waluty jest opisana następującymi danymi:

 • Waluta kursu
 • Średni kurs NBP
 • Data kursu - data wyznaczenia średniego kursu NBP dla waluty w celu przewalutowania.

W ramach danej waluty prezentowane są instrumenty finansowe w formie listy, zawierającej następujące kolumny:

 • Walor - nazwa handlowa waloru;
 • Ilość - ilość waloru w danym dniu;
 • Kurs - kurs waloru;
 • Data ustal. kursu - data ostatniego ustalonego kursu waloru;
 • Wartość (Waluta notowania) - wartość wyceny waloru w walucie notowania;
 • Wartość(PLN) - wartość wyceny waloru w walucie systemowej;
 • Udział % - udział % waloru w pełnej wycenie walorów (100% to wycena wszystkich walorów);