Prawa z instrumentów finansowych

Komponent umożliwia uzyskanie informacji dotyczących uprawnień wynikających z tytułu posiadania na rachunku inwestycyjnym instrumentów finansowych, którym przysługują pewne właściwości lub dla których zaplanowano pewne operacje.

Poszczególne typu uprawnień zostały pogrupowane na zakładki:

Prawa poboru

_images/G04_prawa_poboru.png

W zakładce prezentowane są informacje o prawach przysługujących Klientowi z tytułu posiadania instrumentów finansowych objętych emisją z prawem poboru.

W zależności od terminu i stanu danej emisji przysługujące prawa mogą dotyczyć przyszłych zdarzeń dotyczących rachunku inwestycyjnego, związanych z uzyskaniem jednostkowych praw poboru danej emisji lub zapisów dostępnych dla emisji bieżących.


Jeśli dzień ustalenia prawa poboru dla danego instrumentu finansowego znajdującego się na rachunku inwestycyjnym (dla którego emitent ogłosił emisję z prawem poboru) został wyznaczony na dzień bieżący lub późniejszy - pozycja prezentująca informacje o tym wydarzeniu będzie prezentowana w sekcji Przyszłe prawa poboru.


Jeśli w dniu ustalenia prawa poboru na rachunku inwestycyjnym zgromadzony był instrument finansowy, dla którego ogłoszono emisję z prawem poboru, na koniec dnia na rachunku powinien pojawić się nowy instrument - “prawo poboru”.

Posiadając na rachunku instrumenty - prawa poboru możliwe jest ich zrealizowanie, polegające na złożeniu zapisu na akcje nowej emisji w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Informacje o tym będą widoczne w sekcji Dostępne zapisy z prawem poboru w zakładce Termin podstawowy.

Jeśli w dniu ustalenia prawa poboru na rachunku inwestycyjnym zgromadzony był instrument finansowy, dla którego ogłoszono emisję z prawem poboru, możliwe jest złożenie zapisu w terminie dodatkowym na akcje nowej emisji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Informacje o tym będą widoczne w sekcji Dostępne zapisy z prawem poboru w zakładce Termin dodatkowy.

Przyszłe prawa poboru

Sekcja prezentuje informacje o przyszłych wydarzeniach związanych z uzyskaniem jednostkowych praw poboru, jeśli dzień ustalenia prawa poboru dla instrumentu finansowego znajdującego się na rachunku inwestycyjnym (dla którego emitent ogłosił emisję z prawem poboru) został wyznaczony na dzień bieżący lub późniejszy.

Informacja taka zostanie zaprezentowana na liście, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor SE - nazwa handlowa instrumentu finansowego Starej Emisji;

Ilość SE - ilość instrumentów finansowych Starej Emisji, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym. Pole informuje o tym, ile sztuk jednostkowych praw poboru zostanie oddzielonych podczas ustalenia prawa poboru;

Data prawa - data określająca dzień przyznania praw poboru zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Data ostatniej sesji obrotu z prawem - data określająca dzień sesji, na koniec której należy posiadać na rachunku inwestycyjnym prawo własności papieru wartościowego aby otrzymać prawo poboru;

Przyciski

Szczegóły emisji - umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o emisji. Po zaznaczeniu emisji z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane wskazanej emisji;

Dostępne zapisy z prawem poboru - termin podstawowy

Sekcja prezentuje informacje o posiadanych uprawnieniach do złożenia zapisu w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, w wyniku posiadania jednostkowych praw poboru na rachunku inwestycyjnym.

Informacja taka zostanie zaprezentowana na liście, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor PP - nazwa handlowa jednostkowego prawa poboru;

Ilość PP - ilość jednostkowych Praw Poboru, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym;

Walor NE - nazwa handlowa papieru wartościowego Nowej Emisji;

Max. zapis NE - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie podstawowym, przy uwzględnieniu zasad określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, ilości posiadanych jednostkowych Praw Poboru oraz stosunku wymaganych Praw Poboru do objęcia papierów Nowej Emisji.

Notowania PP (Początek) - data określająca pierwszy dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Notowania PP (Koniec) - data określająca ostatni dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Zapisy (Początek) - data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym;

Zapisy (Koniec) - data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym;

Przyciski

Szczegóły emisji - umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o emisji. Po zaznaczeniu emisji z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane wskazanej emisji;

Złóż zapis - umożliwia inicjację zapisu w terminie podstawowym. Po zaznaczeniu dostępnej na liście emisji i kliknięciu przycisku zostaje wywołany formularz dyspozycji zapisu w terminie podstawowym, wypełniony wartościami odpowiadającymi wskazanej emisji;

Sprzedaj PP - umożliwia inicjację zlecenia sprzedaży papieru jednostkowego Prawa Poboru. Po zaznaczeniu zlecenia z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołany formularz nowego zlecenia sprzedaży dla papieru jednostkowego Prawa Poboru, odpowiadającemu wskazanej emisji.

Dostępne zapisy z prawem poboru - termin dodatkowy

Sekcja prezentuje informacje o posiadanych uprawnieniach do złożenia zapisu w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, w wyniku posiadania na rachunku inwestycyjnym papieru Starej Emisji w dniu ustalenia prawa poboru.

Informacja taka zostanie zaprezentowana na liście, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor PP - nazwa handlowa jednostkowego prawa poboru;

Walor NE - nazwa handlowa papieru wartościowego Nowej Emisji;

Max. zapis NE - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie dodatkowym, przy uwzględnieniu zasad określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Notowania PP (Początek) - data określająca pierwszy dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Notowania PP (Koniec) - data określająca ostatni dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Zapisy (Początek) - data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym;

Zapisy (Koniec) - data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym;

Przyciski

Szczegóły emisji - umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o emisji. Po zaznaczeniu emisji z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane wskazanej emisji;

Złóż zapis - umożliwia inicjację zapisu w terminie dodatkowym. Po zaznaczeniu dostępnej na liście emisji i kliknięciu przycisku zostaje wywołany formularz dyspozycji zapisu w terminie dodatkowym, wypełniony wartościami odpowiadającymi wskazanej emisji;

Sprzedaj PP - umożliwia inicjację zlecenia sprzedaży papieru jednostkowego Prawa Poboru. Po zaznaczeniu zlecenia z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołany formularz nowego zlecenia sprzedaży dla papieru jednostkowego Prawa Poboru, odpowiadającemu wskazanej emisji.

Szczegóły emisji

Sekcja prezentuje informacje o wskazanej emisji publicznej z prawem poboru

_images/G04_prawa_poboru_szczegoly.png

Pola listy

Walor SE - nazwa handlowa papieru wartościowego Starej Emisji

Walor PP - nazwa handlowa jednostkowego prawa poboru;

Walor NE - nazwa handlowa papieru wartościowego Nowej Emisji;

Walor PNE - nazwa handlowa papieru wartościowego Praw do Nowej Emisji;

Parytet PP/NE - współczynnik przydziału w formie: ilość jednostkowego Prawa Poboru / ilość papierów Nowej Emisji;

Cena emisyjna NE - cena emisyjna papieru wartościowego Nowej Emisji;

Wielkość NE - wielkość Nowej Emisji wyrażona w sztukach;

Max. zapis w term. dodat. - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie dodatkowym, przy uwzględnieniu zasad określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Początek notowań waloru PP - data określająca pierwszy dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Koniec notowań waloru PP - data określająca ostatni dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru;

Początek zapisów - termin podstawowy - data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym;

Koniec zapisów - termin podstawowy` - data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym;

Początek zapisów - termin dodatkowy - data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym;

Koniec zapisów - termin dodatkowy - data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym;

Data prawa - data określająca dzień przyznania praw poboru zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Data ostatniej sesji obrotu z prawem - data określająca dzień sesji, na koniec której należy posiadać na rachunku inwestycyjnym prawo własności papieru wartościowego aby otrzymać prawo poboru;

Zapis w terminie podstawowym

_images/G04_zapispp1.png

Okno zawiera formularz rejestracji dyspozycji zapisu na Prawa do Nowej Emisji w terminie podstawowym.

Aby zapis był prawidłowy w polu Ilość zapisu nalezy wprowadzić żądaną ilość sztuk papieru Praw do Nowej Emisji, na jaką ma nastąpić zapis. Ilość ta jednak nie może powodować wykonania większej ilości jednostkowych praw poboru niż ich ilość zgromadzona na rachunku inwestycyjnym (Wykonywane PP =< Ilość PP).

Aby przycisk Wyślij stał się aktywny należy zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta i zatwierdzić zapoznanie się z nią zaznaczając ptaszkiem kwadracik znajdujący sie poniżej oświadczenia

Pola formularza

Walor PP - nazwa handlowa jednostkowego prawa poboru;

Ilość PP - ilość posiadanych papierów jednostkowego prawa poboru;

Walor PNE - nazwa handlowa papieru wartościowego Praw do Nowej Emisji (na który defacto następuje zapis);

Parytet PP/NE - współczynnik przydziału w formie: ilość jednostkowego Prawa Poboru / ilość papierów Nowej Emisji;

Cena emisyjna NE - cena emisyjna papieru wartościowego Nowej Emisji;

Max. zapis NE - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie podstawowym rozumiany jako wielkość Nowej Emisji wyrażonej w sztukach;

Ilość zapisu - pole edytowalne, określające ilość papierów Nowej Emisji, na jaką ma opiewać zapis w terminie podstawowym;

Wartość zapisu - kalkulowana wartość zapisu, na jaką dokonany zostanie zapis, zgodna z wprowadzoną ilością zapisu i ceną emisyjną;

Wykonywane PP - ilość jednostkowych praw poboru, jakie zostaną wykonane po wykonaniu zapisu, zgodnego z wprowadzoną ilością zapisu;

Przyciski

Wyczyść - przycisk umożliwia wyczyszczenie wprowadzonych wartości w polach edytowalnych i przyrócenie formularza do postaci domyślnej;

Wyślij - przycisk umożliwia wysłanie dyspozycji zapisu w terminie podstawowym, zgodnego z wprowadzoną ilością zapisu;

Zapis w terminie dodatkowym

_images/G04_zapispp2.png

Okno zawiera formularz rejestracji dyspozycji zapisu na Prawa do Nowej Emisji w terminie dodatkowym.

Aby zapis był prawidłowy w polu Ilość zapisu nalezy wprowadzić żądaną ilość sztuk papieru Praw do Nowej Emisji, na jaką ma nastąpić zapis.

Aby przycisk Wyślij stał się aktywny należy zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta i zatwierdzić zapoznanie się z nią zaznaczając ptaszkiem kwadracik znajdujący sie poniżej oświadczenia

Pola formularza

Walor PP - nazwa handlowa jednostkowego prawa poboru;

Walor PNE - nazwa handlowa papieru wartościowego Praw do Nowej Emisji (na który defacto następuje zapis);

Cena emisyjna NE - cena emisyjna papieru wartościowego Nowej Emisji;

Max. zapis NE - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie dodatkowym rozumiany jako wielkość Nowej Emisji wyrażonej w sztukach;

Ilość zapisu - pole edytowalne, określające ilość papierów Nowej Emisji, na jaką ma opiewać zapis w terminie podstawowym;

Wartość zapisu - kalkulowana wartość zapisu, na jaką dokonany zostanie zapis, zgodna z wprowadzoną ilością zapisu i ceną emisyjną;

Przyciski

Wyczyść - przycisk umożliwia wyczyszczenie wprowadzonych wartości w polach edytowalnych i przyrócenie formularza do postaci domyślnej;

Wyślij - przycisk umożliwia wysłanie dyspozycji zapisu w terminie dodatkowym, zgodnego z wprowadzoną ilością zapisu;

Dywidendy, odsetki i wykupy

_images/G04_dywidendy.png

W zakładce prezentowane są informacje o pożytkach przysługujących Klientowi z tytułu posiadania papierów wartościowych, objętych wypłatami z tytułu dywidendy, odsetek od obligacji i wykupów obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych.

Prezentowana lista będzie zawierała następujące kolumny:

Kolumny

Typ wypłaty - jednoznaczne określenie rodzaju pożytku;

Walor - nazwa handlowa papieru wartościowego, dla którego przysługuje prawo wypłaty;

Ilość - ilość papierów wartościowych, dla których przysługuje prawo wypłaty, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym;

Kwota wypłaty netto (Jednostkowa) - kwota, jaka zostanie wypłacona Klientowi z tytułu posiadanych praw, wyrażona dla jednej sztuki posiadanego na rachunku inwestycyjnym papieru wartościowego uprawniającego do wypłaty. Kwota nie uwzględnia podatku od wypłaty;

Kwota wypłaty netto (Łączna) - kwota, jaka zostanie wypłacona Klientowi z tytułu posiadanych praw, wyrażona dla wszystkich posiadanych na rachunku inwestycyjnym papierów wartościowych, uprawniających do wypłaty. Kwota nie uwzględnia podatku od wypłaty;

Data prawa - data określająca dzień przyznania praw do wypłaty danego papieru wartościowego;

Data wypłaty - data określająca dzień wypłaty dla danego papieru wartościowego;

Uwaga

Wypłata przestaje być prezentowana w dniu planowej wypłaty pod warunkiem, że nastąpiła jej faktyczna wypłata lub zamknięcie świadczenia (wówczas wypłata widoczna jest do końca dnia planowanej daty wypłaty). Jeżeli wypłata jest opóźniona w stosunku do planowanej daty wypłaty wówczas będzie ona prezentowana do momentu faktycznej wypłaty świadczenia lub jego zamknięcia.

Asymilacje / Splity / Scalenia

_images/G04_splity.png

W zakładce prezentowane są informacje o zaplanowanych operacjach asymilacji, splitu i scalenia papierów wartościowych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Klienta.

Poszczególne operacje są prezentowane w oddzielnych sekcjach:

Przyszłe asymilacje

Asymilacją nazywa się operację połączenia dwóch instrumentów o innych kodach, reprezentujących te same prawa.

Sekcja prezentuje informacje o zaplanowanych, przyszłych operacjach związanych z asymilacją papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym. Informacje na liście będą prezentowane do czasu wykonania operacji asymilacji.

Lista zaplanowanych operacji zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Walor asymilowany - nazwa handlowa papieru wartościowego, który będzie asymilowany;

Ilość - ilość papierów wartościowych, które będą asymilowane, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym;

Walor po asymilacji - nazwa handlowa papieru wartościowego po wykonaniu operacji asymilacji;

Data prawa - data określająca dzień wykonania operacji asymilacji;

Przyszłe splity/scalenia

Splitem nazywa się operację obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki. Scaleniem nazywa się operację odwrotną, polegającą na podwyższeniu wartości nominalnej przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki.

Sekcja prezentuje informacje o zaplanowanych, przyszłych operacjach związanych ze splitem lub scaleniem papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym.

Informacje na liście będą prezentowane do czasu wykonania operacji splitu/scalenia.

Lista zaplanowanych operacji splitu/scalenia zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Walor - nazwa handlowa papieru wartościowego, którego dotyczy operacja splitu/scalenia;

Ilość - ilość papierów wartościowych, których dotyczy operacja splitu/scalenia, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym;

Krotność splitu - określenie stosunku podziału dla jakiego wykonana zostanie operacja splitu/scalenia papierów wartościowych;

Ilość po splicie - ilość papierów wartościowych, jaka będzie dotyczyć zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym papierów wartościowych po wykonaniu operacji splitu/scalenia; Data splitu - data określająca dzień wykonania operacji splitu/scalenia;