Analiza zobowiązań OTP i należności

_images/G03_analizator.png

Okno informuje o wartości zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia transakcji do zleceń z odroczonym terminem płatności (OTP) oraz należnościach uzyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych.

Celem takiego zestawienia jest wykazanie wymaganej na dany dzień spłaty zadłużenia z tytułu OTP oraz związaną z tą spłatą koniecznością uzupełnienia rachunku inwestycyjnego. Prezentacja należności uzyskanych ze sprzedaży ma z kolei na celu wykazanie jaka część zadłużenia może być spłacona z części niewykorzystanej tych należności

Jeżeli rachunek inwestycyjny prowadzony jest w walucie systemowej oraz w innych dostępnych walutach, dane dotyczące każdej waluty są zgromadzone w oddzielnych zakładkach.

Zestawienie jest wykazywane dla dnia dzisiejszego oraz trzech kolejnych dni sesyjnych.

Kolor czerwony występujący dla wartości w zestawieniu oznacza, że saldo zadłużenia z tytułu OTP jest wyższe niż wartość środków dostępnych do jego spłaty.

Jeśli w polu Wymagana spłata OTP występuje wartość oznaczona czerwonym kolorem oznacza to że należy wykonać dyspozycję spłaty zadłużenia OTP, dostępnej pod przyciskiem Opłać OTP. Jeśli wymagana spłata dotyczy dnia bieżącego - spłatę należy wykonać niezwłocznie, bowiem przeterminowane zobowiązania OTP będą skutkowały naliczeniem odsetek karnych.

Wiersze

Data rozliczenia - data, w której rozliczone będą należności oraz zobowiązania

Nieopłacone zobowiązania OTP - wartość nieopłaconych zobowiązań z tytułu OTP rozliczanych w danym dniu;

Należności wolne - wartość należności wolnych, pozostałych do wykorzystania (niewykorzystanych) rozliczanych w danym dniu;

Należności blokowane pod OTP - wartość należności zablokowanych pod spłatę nieopłaconych gotówkowo zobowiązań z tytułu OTP rozliczanych w danym dniu;

Bilans dzienny - bilans zobowiązań OTP i należności w danym dniu rozliczenia. Jest to różnica pomiędzy wartością pól Wartość należności wolnych i Wartość nieopłaconych zobowiązań OTP, powiększoną o wartość pola Wartość należności blokowanych pod OTP, w danym dniu rozliczenia. Wartość oznaczona kolorem czerwonym informuje o tym, że wartość zobowiązań wymaganych do opłacenia w danym dniu przewyższa wartość należności, jakie są rozliczane w tym dniu.

Gotówka - dla dnia bieżącego jest to wartość gotówki zgromadzonej na koncie podstawowym rachunku inwestycyjnego. Dla kolejnych dni zestawienia jest to prognozowana wartość konta podstawowego przy uwzględnieniu możliwych wpływów (związanych z rozliczeniem należności) oraz wypływów (związanych ze spłata zobowiązań OTP), zgodnie z bilansem dziennym w dniu poprzedzającym,

Wymagana spłata OTP - wartość zobowiązań OTP wymaganych do opłacenia w danym dniu (nie bilansujących się z odpowiednimi należnościami rozliczanymi w tym dniu).

Wymagane uzupełnienie rachunku - wartość kwotowa określająca sumę pieniędzy o jaką należy zasilić bieżący rachunek inwestycyjny na dany dzień aby możliwa była spłata zadłużenia z tytułu OTP w danym dniu (dla wartości zobowiązań OTP, nie bilansujących się z odpowiednimi należnościami rozliczanymi w tym dniu).

Przyciski

Uwaga

Przyciski dostępne są tylko w kontekście waluty systemowej.

Wykorzystanie limitu OTP - przycisk umożliwia wyświetlenie dostępnego limitu OTP

_images/G03_analizator_limit.png

Opłać OTP - przycisk umożliwia wysłanie dyspozycji opłacenia zobowiązań OTP w wybranym dniu

_images/G03_analizator_oplac.png