Instrumenty finansowe

Komponent ten umożliwia pozyskanie informacji o stanie instrumentów finansowych, zgromadzonych na bieżącym rachunku inwestycyjnym. Stan ten przedstawiony jest w podziale na zakładki:

W części nagłówkowej komponentu znajduje się pola podsumowujące wartość wszystkich wycenianych instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym:

Instrumenty finansowe razem - kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla wszystkich posiadanych pozycji, wycenionych według kursu ostatniej transakcji. Przedstawia sumę iloczynów stanu posiadania i ostatniego kursu rynkowego poszczególnych pozycji.

Rynek kasowy

_images/G02_instrumenty_finansowe.png

Zakładka prezentuje stan instrumentów finansowych notowanych na rynku kasowym, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym klienta.

Dla Klienta posiadającego instrumenty finansowe notowane w walutach innych niż waluta systemowa, komponent zostanie dodatkowo podzielony na zakładki.

Pierwsza zakładka prezentować będzie stan dla wszystkich instrumentów finansowych razem, podzielony na grupy odzwierciedlające waluty notowania. Kolejne zakładki będą prezentować stan instrumentów finansowych dla każdej waluty notowania oddzielnie.

Instrumenty finansowe są przedstawione na liście zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor - nazwa handlowa instrumentu finansowego;

Ilość - ilość sumaryczna posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku (w tym także zablokowanych, zastawionych, itp);

Ilość do sprzedaży - ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie podstawowym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym ile sztuk papierów można wystawić do sprzedaży;

Blokowane pod zlecenia - ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych pod zlecenia kupna;

Kurs bieżący - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu papieru wartościowego;

Zmiana % - wartość zmiany procentowej kursu bieżącego w stosunku do kursu odniesienia dla instrumentu. W zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym);

Śr. kurs nabycia - średni kurs nabycia jednej sztuki instrumentu finansowego, ważony ilością z transakcji zakupu. Prowizja związana z nabyciem instrumentu nie jest tu uwzględniana. Jeśli nie jest możliwe obliczenie tej wartości w polu będzie prezentowana wartość „brak danych”;

Zysk/Strata % - wartość przedstawiająca różnicę pomiędzy bieżącą wyceną rynkową pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji, wyrażona procentowo. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Wycena (w walucie notowania) - kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji wyrażonej w walucie notowania. Kwota jest zgodna z iloczynem stanu posiadania danej pozycji i ostatniego kursu papieru;

Wycena w PLN - kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji przewalutowana na walutę systemową po kursie średnim.

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazaną pozycją zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

ISIN - dwunastoznakowy kod instrumentu finansowego. Jest to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące instrument finansowy;

Blokowane pod depozyt - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym - pod depozyty zabezpieczające rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych pod zabezpieczenie otwartych pozycji i aktywnych zleceń na instrumenty pochodne;

Ilość zastawiona - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie zastawionym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych jako zastaw;

Inne blokady - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym z innych tytułów. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych z tytułu innych operacji, takich jak: transfer PW, wykonanie praw z PW,…;

Blokowane pod kredyt Emisja - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym z tytułu kredytu obsługi Emisja;

Zysk/Strata - kwota przedstawiająca różnicę pomiędzy bieżącą wyceną rynkową pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Koszt nabycia - kwota jaką Klient zapłacił dla nabytych instrumentów finansowych danej pozycji. Przedstawia wartość posiadanych papierów wartościowych danej pozycji wycenioną według średniej ceny nabycia;

Giełda - trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy;

Prawa własności - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie posiadania w KDPW. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów jest własnością klienta zgodnie z zasadami rozliczania instrumentów przez KDPW. Oznacza to że jeżeli Klient posiada nierozliczone jeszcze przez KDPW zlecenia kupna to ilość prezentowana w tej kolumnie będzie mniejsza od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta. Jeżeli natomiast Klient posiada nierozliczone zlecenia sprzedaży ilość prezentowana w tym polu będzie większa od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta. Rozliczenie transakcji kupna/sprzedaży dla papierów wartościowych notowanych na rynku kasowym następuje zwykle po trzech dniach roboczych (akcje, prawa do akcji i certyfikaty) lub dwóch dniach roboczych (obligacje, warranty i prawa poboru) po zawarciu transakcji;

Odsetki od obligacji - kwota przedstawiająca bieżącą wartość odsetek od obligacji na dzień rozliczenia D+2. Pole dotyczy tylko pozycji związanych z obligacjami.

Przyciski

_images/ikona_utworz_tabele_notowan.png

Utwórz tabelę notowań - umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami znajdującymi się na stanie rachunku (których stan posiadania w polu Ilość jest > 0, ignorowany jest stan posiadania na koncie praw własności). Tabela będzie posiadać nazwę Moje instrumenty;

Symulator zamknięcia - przycisk powoduje wywołanie sekcji Symulacja zamknięcia pozycji. Sekcja będzie przedstawiać okno warunków wyboru symulacji wyniku finansowego dla pozycji.

Kup - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia kupna dla wskazanego instrumentu finansowego;

Sprzedaj - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia sprzedaży dla wskazanego instrumentu finansowego. Zlecenie będzie miało wypełnione pole Ilość zgodną z liczbą instrumentów dostępnych do sprzedaży;

Symulator zamknięcia

_images/G02_instrumenty_finansowe_symulator.png

Okno prezentuje symulację zysku / straty dla wybranego instrumentu finansowego znajdującego się obecnie na stanie rachunku.

Ilość zamykana - ilość dla której ma być wykonana symulacja zamknięcia pozycji. Wprowadzona wartość może być wyższa niż wartość Ilość do sprzedaży;

Kurs zamknięcia pozycji - kurs dla którego ma być wykonana symulacja zamknięcia pozycji wyrażony w walucie notowania.

Po wprowadzeniu przez Klienta ilości oraz kursu dla symulowanego zamknięcia pozycji oraz kliknięciu przycisku Symuluj wynik następuje wyliczenie przewidywanego zysku / straty dla wybranej pozycji:

Śr. kurs nabycia zamykanych pozycji - wyznaczona średnia cena nabycia 1 sztuki papieru dla zamykanych pozycji wyrażony w walucie notowania;

Zysk/Strata - wartość przedstawiająca różnicę pomiędzy wprowadzonym przez klienta kursem zamknięcia pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji, wyrażona w walucie notowania. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Zysk/Strata % - wartość przedstawiająca różnicę pomiędzy wprowadzonym przez klienta kursem zamknięcia pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji, wyrażona procentowo. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Uwaga

Informacja dodatkowa oraz zastrzeżenie dotyczące opodatkowania.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego podkreśla, że niniejsze informacje, udostępniane Klientom w systemie supermakler w pozycjach: Średni kurs nabycia (wyrażona w złotych); Zysk / Strata (wyrażona procentowo oraz PLN) są wyłącznie hipotetyczną symulacją ewentualnych zysków i strat, związanych z obrotem instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w obrocie zorganizowanym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. oraz na Rynku NewConnect (rynek kasowy), z wyłączeniem m. in. kontaktów terminowych i opcji jak też instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych. Powyższe dane zostały wygenerowane w oparciu o informacje o obrotach, realizowanych na rachunku inwestycyjnym Klienta.

Udostępnione przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego:

  1. nie stanowią informacji podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które przekazywane są w odrębnym trybie (informacja przekazywana Klientowi na formularzu PIT-8C),
  2. nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń zobowiązań podatkowych, realizowanych przez Klienta na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedzialność za skutki wykorzystania przekazanych danych i symulacji ponosi Klient. Informacje prezentowane w/w pozycjach nie są przeznaczone dla osób prawnych a jedynie dla osób fizycznych oraz należy traktować je wyłącznie jako dane szacunkowe wyliczone na podstawie transakcji giełdowych, które były zawarte na rachunku w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego po 1 stycznia 2009 r.

Rynek terminowy

_images/G02_instrumenty_finansowe_terminowy.png

Sekcja prezentuje otwarte na rachunku inwestycyjnym pozycje instrumentów pochodnych, notowanych na rynku terminowym.

Pozycje są przedstawione na liście zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor - nazwa handlowa instrumentu finansowego;

Ilość otwartych pozycji - ilość otwartych pozycji danego instrumentu finansowego na rachunku inwestycyjnym. Wartość dodatnia oznacza pozycję długą, ujemna - pozycję krótką;

Śr. ważona kursu otwarcia pozycji - średni kurs otwarcia jednej pozycji, ważony ilością z wykonanych transakcji;

Kurs bieżący - aktualny kurs instrumentu uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu instrumentu;

Zmiana % - wartość zmiany procentowej kursu bieżącego w stosunku do kursu odniesienia dla instrumentu. W zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym);

Data wygaśnięcia - data zakończenia obrotu dla danego instrumentu finansowego. Oznacza dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego, przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeśli w dniu tym nie odbywa się sesja, wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazaną pozycją zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

ISIN - dwunastoznakowy kod instrumentu finansowego. Jest to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące instrument finansowy;

Mnożnik - wielkość służąca do wyliczenia wartości rozliczeniowej danej pozycji;

Wartość kontraktu - wartość wyrażona jako iloczyn mnożnika i ostatniego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego.

Przyciski

_images/ikona_utworz_tabele_notowan.png

Utwórz tabelę notowań - umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami znajdującymi się na stanie rachunku (których stan posiadania w polu Ilość jest > 0, ignorowany jest stan posiadania na koncie praw własności). Tabela będzie posiadać nazwę Moje instrumenty;

Kup - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia kupna dla wskazanego instrumentu finansowego;

Sprzedaj - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia sprzedaży dla wskazanego instrumentu finansowego. Zlecenie będzie miało wyopełnione pole Ilość zgodną z liczbą instrumentów dostepnych do sprzedaży;