Stan rachunku OTC

_images/stan_rachunku_forex.png

Komponent umożliwia prezentację stanu rachunku OTC oraz wykonanie przelewu na rachunek bankowy lub inny rachunek maklerski.

Podsumowanie rachunku OTC

Gotówka - saldo gotówki zgromadzonej na rachunku OTC na dzień bieżący.

Saldo Zysk/strata z zamkniętych pozycji - saldo konta rozliczeniowego zysków i strat rachunku OTC na dzień bieżący.

Zestawienie wartości rachunku OTC

Data - data ostatnich zmian wartości sald rachunku OTC

Gotówka - saldo gotówki zgromadzonej na rachunku OTC na dzień zestawienia

Zysk/strata z zamkniętych pozycji - suma kwot zysków i strat z tytułu transakcji zawartych na rynku FOREX, zaksięgowanych na dzień zestawienia

Prowizje - suma zaksięgowanych dokumentów prowizji od transakcji zawartych na rynku FOREX, na dzień zestawienia

Przychód z otwartych pozycji - suma zaksięgowanych dokumentów kosztu dla biura (uznanie rachunku klienta) z tytułu przetrzymania otwartych pozycji na rynku FOREX , na dzień zestawienia

Koszt z otwartych pozycji - suma zaksięgowanych dokumentów przychodu dla biura (obciążenie rachunku klienta) z tytułu przetrzymania otwartych pozycji na rynku FOREX, na dzień zestawienia

Przyciski

Wykonaj przelew - przycisk będzie inicjalnie aktywny. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno Przelewy;