Historia rachunku OTC

_images/historia_rachunku_forex.png

Komponent prezentuje zestawienie rachunku OTC za wybrany okres. Okres definiuje się w ramach sekcji Warunki wyboru (po pierwszym pobraniu danych sekcja stanie się zwinięta i będzie dostępna ponownie po jej rozwinięciu).

Po dokonaniu wyboru warunków nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę z zestawieniem wartości rachunku OTC w wybranym zakresie.

Kolumny

Data - data zestawienia

Gotówka - saldo gotówki zgromadzonej na rachunku OTC na dzień zestawienia

Zysk/strata z zamkniętych pozycji - suma kwot zysków i strat z tytułu transakcji zawartych na rynku FOREX, zaksięgowanych na dzień zestawienia

Zysk/strata z zamkniętych pozycji narastająco - narastająco suma wartości kolumny Zysk/strata z zamkniętych pozycji

Saldo Zysk/strata z zamkniętych pozycji - saldo konta rozliczeniowego zysków i strat rachunku FOREX na dzień zestawienia

Prowizje - suma zaksięgowanych dokumentów prowizji od transakcji zawartych na rynku FOREX, na dzień zestawienia

Przychód z otwartych pozycji - suma zaksięgowanych dokumentów kosztu dla biura (uznanie rachunku klienta) z tytułu przetrzymania otwartych pozycji na rynku FOREX , na dzień zestawienia

Koszt z otwartych pozycji - suma zaksięgowanych dokumentów przychodu dla biura (obciążenie rachunku klienta) z tytułu przetrzymania otwartych pozycji na rynku FOREX, na dzień zestawienia