Alerty

W systemie udostępniono obsługę tzw. alertów, czyli powiadomień przeznaczonych do szybkiego wykrywania określonych sytuacji w trakcie trwania sesji oraz do monitorowania konkretnych instrumentów i wyświetlania informacji w przypadku wystąpienia określonych warunków.

Przy użyciu alertów można zlecić systemowi śledzenie informacji podawanych przez GPW i sprawdzanie, czy zaszło jakieś interesujące inwestora wydarzenie.

Przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów:

 • przekroczenie określonego poziomu obrotów,
 • duży wzrost lub spadek kursu w stosunku do kursu odniesienia,
 • znaczne ruchy na instrumencie w trakcie sesji (duża różnica pomiędzy kursem maksymalnym i minimalnym),
 • wysoki wolumen kupna na instrumencie (dla najlepszej oferty),
 • duży ruch na transakcji (zmiana w stosunku do kursu poprzedniej transakcji) przy wysokim wolumenie obrotów,
 • wolumen sprzedaży najlepszej oferty wielokrotnie przekraczający wolumen kupna,
 • dojście kursu w pobliże maksimum na sesji,
 • duża transakcja po minimalnym kursie na sesji,
 • inne, w zależności od wymagań użytkownika i zdefiniowanych przez niego kombinacji warunków.

Definiowanie alertów

_images/alerty_definiowanie_7.png

W celu zdefiniowania nowego alertu należy otworzyć Okno definiowania alertu (opcja Nowy alert z pozycji menu Alerty). W oknie tym należy podać treść komunikatu, który ma być wygenerowany przy spełnieniu określonych warunków oraz zdefiniować warunki wygenerowania alertu. Jeśli zdefiniowany zostanie więcej niż jeden warunek, wtedy wszystkie warunki będą musiały być spełnione aby komunikat alertu został wygenerowany. Po zakończeniu definiowania alertu, zostanie on aktywowany i umieszczony w menu pod grupą Alerty zdefiniowane (w menu widoczna jest nazwa zdefiniowanego alertu).

Uwaga

 • jeśli alert zawiera warunki które będą spełnione wielokrotnie w trakcie sesji (np.: obrót na sesji większy od pewnego poziomu), wtedy komunikaty alertu będą się powtarzać (tu: po każdej zmianie obrotów, gdy są one ponad podanym poziomem);
 • ze względu na specyfikę podawania komunikatów przez GPW, w pewnych sytuacjach komunikaty alertów mogą się dublować;
 • pole “KURS AKTUALNY” (dostępne przy definiowaniu alertów) w normalnych warunkach zawiera wartość kursu ostatniej (najnowszej) transakcji. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach, np. przy modyfikacji lub ustaleniu aktualnej wartości kursu przez GPW, pole to będzie zawierać podaną przez GPW wartość, co może mieć wpływ działanie alertu zawierającego wspomniane pole.

Obsługa alertów

Po utworzeniu alertu komunikaty generowane przez alert będą wyświetlone w tabeli Alerty wykonane (w grupie menu Alerty).

Po każdorazowym wykonaniu się alertu wygenerowany zostanie komunikat, określony podczas definiowania alertu. Tabela komunikatów jest automatycznie przewijana na nowo wygenerowany komunikat.

_images/alerty_wykonane_7.png

W ramach osadzenia zdefiniowanych alertów w menu pod grupą Alerty możliwa jest obsługa zdefiniowanych alertów, dostępna po najechaniu kursorem na wybranym alercie widzianym w menu. Dla zdefiniowanych alertów dostępne są następujące opcje:

 • Aktywuj/Dezaktywuj - opcja pozwalająca na aktywowanie lub dezaktywowanie wybranego alertu.
 • Edycja alertu - opcja dostępna po naciśnięciu funkcji Edytuj… w kontekście danego alertu. Powoduje wywołanie okna definiowania alertu dla wskazanego alertu. Okno zostaje wywołane w trybie edycji, tzn. z zachowaniem zdefiniowanych poprzednio atrybutów alertu.
 • Usuwanie alertu - opcja dostępna po naciśnięciu funkcji Usuń w kontekście danego alertu. Powoduje usunięcie wskazanego alertu.
_images/alerty_zdefiniowane.png